Archive for Wrzesień, 2017

XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej

XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej

30 września 2017 at 20:37

W sobotę 30 września odbył SIĘ finał XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „PIEŚŃ OJCZYZNY PEŁNA” Read more ›

Otwarcie Muzeum Parafialnego w Kocku

Otwarcie Muzeum Parafialnego w Kocku

29 września 2017 at 16:42

Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Kocku w 2013 roku zrealizowała projekt „Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku” Read more ›

Konkurs wiedzy 600 lat miasta Kock

Konkurs wiedzy 600 lat miasta Kock

28 września 2017 at 15:09

 

W jubileuszowym roku naszego miasta nauczyciele historii Read more ›

Inwestycje drogowe – odbiór 15 września 2017 r.

Inwestycje drogowe – odbiór 15 września 2017 r.

15 września 2017 at 14:53

Wykonawca – PRD Lubartów S. A. Finansowanie – środki własne gminy Read more ›

Ogłoszenie o konkursie – Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego”

14 września 2017 at 14:56

Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Burmistrz Miasta Kock ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
Konkurs przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)
Informacje o konkursie i Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kocku www.kock.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Nazwa projektu:
,,Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego’’
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
W konkursie na wyłonienie partnera do realizacji zadania w Projekcie mogą brać udział:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
3. Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
5. Organizacje pozarządowe,
6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Kocku, 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II 29
lub złożyć osobiście z dopiskiem na kopercie:
,,Konkurs na wyłonienie partnera do projektu pn. Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego’’ do dnia 06.10.2017 r. do godz. 9.00
Decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Kocku.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Kontakt, dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Kocku, Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Nieruchomości pokój nr 11 (parter) Tel. 81 859 10 04
Burmistrz Miasta Kock
mgr Tomasz Futera

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

13 września 2017 at 08:44

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Read more ›

Remont drogi gminnej nr 103698L (do Talczyna)

Remont drogi gminnej nr 103698L (do Talczyna)

13 września 2017 at 08:43

na długości 1.343 m (oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego).

Wykonawca – firma PRD z Lubartowa – sierpień 2017 r. Read more ›

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 września 2017 at 13:16

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z pózn. zm.), informuje, ź od dnia 13.89.2ł17 r, do dnia 27.89.2a17 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstałą, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynoszą:

1) 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których

wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki

wiosenne,

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek,

w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę

producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov,pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem ważności najwyższej i najniższej;

Poza formuła de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpi§ szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 5a% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

Dożynki gminno-parafialne w Kocku

Dożynki gminno-parafialne w Kocku

11 września 2017 at 11:18

W niedzielę 10 września w Kocku odbyło się tradycyjne święto plonów. Read more ›

Delegacja Kocka na dożynkach powiatowych

Delegacja Kocka na dożynkach powiatowych

6 września 2017 at 11:01

Tradycyjnie już delegacja miasta i gminy Kock wzięła udział w święcie plonów w Lubartowie. Read more ›

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com