Ogłoszenia

Ankieta dotycząca przestrzeni i rynków miejskich w miastach województwa lubelskiego

30 listopada 2017 at 12:44

Ankiety dla użytkowników przestrzeni rynku w Kocku do celów badań naukowych.

Poniżej linki do ankiet:

https://goo.gl/forms/YIrNaZF863dsOCYg2

https://goo.gl/forms/stJqQuwQknKAcRC22

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

19 października 2017 at 15:02

Kock, 18 października 2017 r.

Protokół

z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock. Celem jest poznanie opinii organizacji w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kock o konsultacjach oraz projekt uchwały i programu zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w okresie od 03 października 2017 r. do 17 października 2017 r.

Formy konsultacji dawały możliwość pisemnego wyrażania opinii i uwag na temat projektu uchwały oraz przesyłania opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Kocku z.burmistrza@kock.pl.

W wyznaczonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.

Protokół konsultacje z organizacjami społecznymi na 2018

Projekt rocznego programu współpracy gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

3 października 2017 at 13:22

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017

Uchwała-program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2018

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 września 2017 at 13:16

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z pózn. zm.), informuje, ź od dnia 13.89.2ł17 r, do dnia 27.89.2a17 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstałą, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynoszą:

1) 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których

wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki

wiosenne,

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek,

w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę

producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov,pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem ważności najwyższej i najniższej;

Poza formuła de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpi§ szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 5a% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

Wyłożono projekty uproszczonych planów urządzenia lasu – można zglaszac uwagi

18 lipca 2017 at 07:39

Projekty planów urzadzenia lasow

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

28 marca 2017 at 10:18

Kock, 28 marca 2017 r.

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2017 r.

          Na realizację przedmiotowego zadania w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 24 marca 2017 r. wpłynęły oferty: Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia oraz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. komisja konkursowa ustaliła, że w/w oferty spełniły wymogi formalne i dokonała ocen merytorycznych. Oferta  Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia uzyskała średnią ocen
7,4 pkt, zaś oferta Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego uzyskała średnią ocen 4,2 pkt.

         Burmistrz Miasta Kock zaakceptował ofertę pod nazwą II Rodzinny Rajd Rowerowy złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia
i przeznaczył na jej realizację w roku 2017 dotację w wysokości 2.700 zł oraz ofertę pod nazwą Rajd rowerowy śladami Gen. F. Kleeberga złożoną przez Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne i przeznaczył na jej realizację w roku 2017 dotację w wysokości 2.300 zł.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zastępca Burmistrza Miasta Kock

/-/ Maciej Tracz

Komunikat Burmistrza Kocka w sprawie godzin pracy USC

20 stycznia 2017 at 11:29

K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 20 stycznia 2017 r.

 Informuję, że od dnia 01 lutego 2017 r.  Urząd Stanu Cywilnego w Kocku będzie otwarty dla interesantów w:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 800 – 1400

Apel Burmistrza Kocka

2 stycznia 2017 at 14:43

Szanowni Państwo!

Pod koniec 2017 roku (roku jubileuszu 600-lecia Kocka) w budynku przy ul. Marcina Stępnia 6 w miejsce Wojskowej Izby Pamięci powstanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowoczesne muzeum historii Kocka – Kockie Muzeum Multimedialne. Liczymy na to, że odwiedzi je bardzo wielu turystów.

Proszę o udostępnienie wszelkich pamiątek związanych z historią miasta i gminy. Zdjęcia i dokumenty po zeskanowaniu zwrócimy właścicielom. W grę wchodzi także wykup lub wypożyczenie na warunkach określonych umowami. Koordynatorem akcji jest Dom Kultury (ul. Apteczna 4, telefon 81 859 11 10).

Samorząd Kocka stara się dbać o historyczną tożsamość i dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wspólne działania w celu udostępnienia jak najszerszej społeczności pamiątek związanych z historią naszego miasta i okolicy.

 Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Informacja w sprawie godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

22 grudnia 2016 at 09:41

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE NIECZYNNY DO 12.01.2016

 

DNIA 13.01.2016 (PIĄTEK ) CZYNNE W GODZ. 11:00 – 18:00

DNIA 14.01.2016 (SOBOTA) CZYNNE W GODZ. 10:00 – 14:00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

5 października 2016 at 08:27

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05 października 2016 r. do 20 października 2016 r.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ mgr Tomasz Futera

projekt-uchwaly-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-2017

zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-pozytek-publ-2017

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com