Ogłoszenia

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

19 października 2017 at 15:02

Kock, 18 października 2017 r.

Protokół

z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock. Celem jest poznanie opinii organizacji w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kock o konsultacjach oraz projekt uchwały i programu zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w okresie od 03 października 2017 r. do 17 października 2017 r.

Formy konsultacji dawały możliwość pisemnego wyrażania opinii i uwag na temat projektu uchwały oraz przesyłania opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Kocku z.burmistrza@kock.pl.

W wyznaczonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.

Protokół konsultacje z organizacjami społecznymi na 2018

16 października br. Urząd Stanu Cywilnego nieczynny

5 października 2017 at 13:39

Projekt rocznego programu współpracy gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

3 października 2017 at 13:22

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017

Uchwała-program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2018

Ogłoszenie o konkursie – Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego”

14 września 2017 at 14:56

Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Burmistrz Miasta Kock ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
Konkurs przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)
Informacje o konkursie i Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kocku www.kock.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Nazwa projektu:
,,Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego’’
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
W konkursie na wyłonienie partnera do realizacji zadania w Projekcie mogą brać udział:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
3. Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
5. Organizacje pozarządowe,
6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Kocku, 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II 29
lub złożyć osobiście z dopiskiem na kopercie:
,,Konkurs na wyłonienie partnera do projektu pn. Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego’’ do dnia 06.10.2017 r. do godz. 9.00
Decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Kocku.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Kontakt, dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Kocku, Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Nieruchomości pokój nr 11 (parter) Tel. 81 859 10 04
Burmistrz Miasta Kock
mgr Tomasz Futera

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 września 2017 at 13:16

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z pózn. zm.), informuje, ź od dnia 13.89.2ł17 r, do dnia 27.89.2a17 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstałą, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynoszą:

1) 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których

wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki

wiosenne,

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek,

w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę

producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov,pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem ważności najwyższej i najniższej;

Poza formuła de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpi§ szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 5a% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

Wyłożono projekty uproszczonych planów urządzenia lasu – można zglaszac uwagi

18 lipca 2017 at 07:39

Projekty planów urzadzenia lasow

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

28 marca 2017 at 10:18

Kock, 28 marca 2017 r.

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2017 r.

          Na realizację przedmiotowego zadania w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 24 marca 2017 r. wpłynęły oferty: Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia oraz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. komisja konkursowa ustaliła, że w/w oferty spełniły wymogi formalne i dokonała ocen merytorycznych. Oferta  Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia uzyskała średnią ocen
7,4 pkt, zaś oferta Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego uzyskała średnią ocen 4,2 pkt.

         Burmistrz Miasta Kock zaakceptował ofertę pod nazwą II Rodzinny Rajd Rowerowy złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia
i przeznaczył na jej realizację w roku 2017 dotację w wysokości 2.700 zł oraz ofertę pod nazwą Rajd rowerowy śladami Gen. F. Kleeberga złożoną przez Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne i przeznaczył na jej realizację w roku 2017 dotację w wysokości 2.300 zł.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zastępca Burmistrza Miasta Kock

/-/ Maciej Tracz

Komunikat Burmistrza Kocka w sprawie godzin pracy USC

20 stycznia 2017 at 11:29

K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 20 stycznia 2017 r.

 Informuję, że od dnia 01 lutego 2017 r.  Urząd Stanu Cywilnego w Kocku będzie otwarty dla interesantów w:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 800 – 1400

Apel Burmistrza Kocka

2 stycznia 2017 at 14:43

Szanowni Państwo!

Pod koniec 2017 roku (roku jubileuszu 600-lecia Kocka) w budynku przy ul. Marcina Stępnia 6 w miejsce Wojskowej Izby Pamięci powstanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowoczesne muzeum historii Kocka – Kockie Muzeum Multimedialne. Liczymy na to, że odwiedzi je bardzo wielu turystów.

Proszę o udostępnienie wszelkich pamiątek związanych z historią miasta i gminy. Zdjęcia i dokumenty po zeskanowaniu zwrócimy właścicielom. W grę wchodzi także wykup lub wypożyczenie na warunkach określonych umowami. Koordynatorem akcji jest Dom Kultury (ul. Apteczna 4, telefon 81 859 11 10).

Samorząd Kocka stara się dbać o historyczną tożsamość i dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wspólne działania w celu udostępnienia jak najszerszej społeczności pamiątek związanych z historią naszego miasta i okolicy.

 Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Informacja w sprawie godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

22 grudnia 2016 at 09:41

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE NIECZYNNY DO 12.01.2016

 

DNIA 13.01.2016 (PIĄTEK ) CZYNNE W GODZ. 11:00 – 18:00

DNIA 14.01.2016 (SOBOTA) CZYNNE W GODZ. 10:00 – 14:00

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com