Inwestycje gminy Kock w latach 2007-2016

Inwestycje gminy Kock w latach 2007-2016

Posted by

Lp

Nazwa zadania

 

Opis

Wartość zadania

Okres realizacji

1.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
w Kocku

 

Zakup samochodu Mercedes Benz Atego.

 

365.847 zł

01.2007 r

2.

Termorenowacja budynków użyteczności publicznej
w gminie Kock

Prace były prowadzone na trzech budynkach: Zespołu Szkół w Kocku, Urzędu Miejskiego w Kocku, Szkoły Podstawowej
w Talczynie. Roboty polegały na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej oraz na dociepleniu ścian zewnętrznych
z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym kolorowym. Otrzymano 30% premię modernizacyjną
z WFOŚiGW w Lublinie.

 

 

661.919,00 zł;

w tym pożyczka

z WFOŚiGW

454.485 zł

18.07.2007 – 30.04.2008

3.

 

 

Budowa sieci wodociągowej
w gminie Kock.

W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej wraz z 207 przyłączami w miejscowościach: Annopol, Kolonia Annopol, Górka Kocka, Kolonia Górka Kocka, Lipniak, Kock Rolny, Kock oraz pompowni sieciowej
w istniejącym budynku w Poizdowie. Łączna długość sieci wynosi 31 km, zaś łączna długość przyłączy wynosi 10,1 km.Pompownia sieciowa to zestaw pompowy o wydajności
30 m³/h.

1.929.241,22 zł;

w tym udział środków UE 75% 1.190.026,13 zł

(ZPORR)

oraz budżetu państwa (10%)

158.670,14 zł

01.08.2007 – 27.12.2007

4.

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
w Białobrzegach

Prace polegały na: wykonaniu robót pomiarowych, wytyczeniu trasy dróg, mechanicznym profilowaniu
i zagęszczeniu podłoża pod warstwy nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego. Łączna długość dróg – 1,753 km, a szerokość – 4 m.

134.357,00 zł;

w tym dofinansowanie

z FOGR

80.000,00 zł

24.09.2007 – 15.10.2007

5.

Wykonanie studium wykonalności projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1503L

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

6.000 zł

28.11.2007

6.

 

Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Podczarnie w Kocku

Zakres wykonanego zadania: zasilenie i pomiar energii
w postaci szafki oświetlenia ulicznego SO-2c
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, zlokalizowanej
w linii ogrodzenia stacji transformatorowej 987 Kock; demontaż pięciu słupów żelbetowych wraz z oprawami
w ulicy M. Stępnia; budowa nowego oświetlenia ulicznego
o długości ok. 2,6 km i ilości 105 masztów oświetleniowych.

331.840,00 zł

20.03.2008 – 31.10.2008

7.

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 103150L od km 2+120 do km 4+122 w Poizdowie Kolonii

Zadanie obejmowało: wykonanie przebudowy drogi gminnej
nr 103150 L od km 2+120 do km 4+122 w Poizdowie-Kolonii. Łączna długość drogi – 2002 m, szerokość – 4 m, pobocza po 0,75 m każde. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi, mechaniczna niwelacja drogi przy użyciu równiarki, przebudowa 2 istniejących przepustów oraz budowa
1 przepustu Ø 60 o długości 8 m każdy, wykonanie podbudowy piaskowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 20 cm stabilizowanej cementem w ilości 25 kg na m² drogi, uformowanie poboczy o szerokości 0,75 cm, zawałowanie walcem nawierzchni drogi.

 

 

292.739,00 zł

20.05.2008 – 30.09.2008

8.

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
w Poizdowie

Prace były realizowane w dwóch w etapach. W pierwszym dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian zewnętrznych z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym kolorowym. Natomiast w drugim etapie roboty polegały na wymianie źródła ciepła – modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego.

 

525.890,00 zł;

w tym pożyczka

z WFOŚiGW

409.128,00 zł

I – 03.06.2008 – 30.09.2008

II -15.05.2009 – 30.09.2009

9.

 

Wykonanie układu uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Górce

W istniejącym budynku został zamontowany układ do uzdatniania wody tj. 2 odżelaziacze Ø180 z aeratorem dla
Q hmax = 35 m³/h, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wg kategorii „B” ujęcia. Otrzymano 20% premię modernizacyjną z WFOŚiGW w Lublinie.

 

316.163,00 zł;

w tym pożyczka

z WFOŚiGW

252.930,00 zł

05.06.2008 – 30.11.2008

10.

Modernizacja drogi dojazdowej do pól
w obrębie geodezyjnym Kock Rolny w ciągu drogi gminnej nr 103698L od km 1+130 do km 2+230

Prace polegały na: wykonaniu: robót pomiarowych, wytyczeniu trasy drogi, mechanicznym profilowaniu
i zagęszczeniu podłoża pod warstwy nawierzchni, wykonaniu nawierzchni betonowej. Łączna długość drogi objętej modernizacją – 1150 m, a szerokość – 4 m

 

160.761, 00 zł;

w tym dofinansowanie

z FOGR

80.000,00 zł

25.08.2008 – 15.10.2008

11.

 

Sieć wodociągowa Skrawki – Kolonia Poizdów.

Szczegółowy zakres robót: sieć wodociągowa z rur PVC
fi 110 – 313 m, przyłącza wodociągowe z rur PE fi 40 – 61 m, punkty czerpalne – 3 szt. 

 

38.887,00 zł

30.10.2008 – 15.12.2008

12.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1501L od km 2+340 m do km 3+240.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

30.000 zł

05.12.2008

13.

 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Jana Pawła II

Zakres zadania: ustawienie krawężników na ławie betonowej 470 m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, regulacja pionowa studzienek, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1410 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 1410 m2.

 

124.280,00 zł

08.12.2008 – 31.08.2009

14.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103695L
w Talczynie.

Zakres zadania: skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2800 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 2800 m2.

 

101.011,00 zł

08.12.2008 – 31.05.2009

15.

 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Wojska Polskiego.

Zakres zadania: ustawienie krawężników na ławie betonowej – 240 m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, regulacja pionowa studzienek, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 840 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 840 m2.

 

129.768,00 zł

08.12.2008 – 31.08.2009

16.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1501L od km 2+340 do km 3+240.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

30.000 zł

29.01.2009

17.

 

Przebudowa dróg gminnych nr 103687L, 103688L, 103689L, 103690L, 103691L, 103692L, 103693L oraz 103172L wraz
z kanalizacją deszczową
w Kocku.

Zakres robót wykonanych w ramach zadania (branża drogowa i sanitarna) objął: 10 odcinków ulic o łącznej długości 2.603,8m, 3 ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości 288,3 m sprzężone z drogami, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2.340,4 m (w tym długości rur kanalizacyjnych wynoszą odpowiednio: PP Ø800 – 188,8 m, PP Ø600 – 63,4m, PP Ø500 – 486 m, PP Ø400 – 140,8 m, PP Ø300 – 483,6 m, PP Ø250 – 187,4 m, PP Ø200 – 412 m, PP Ø150 – 378,4 m).

5.519.982,42 zł;

w tym dofinansowanie
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

2.740.598 z

01.04.2009 – 15.11.2009

18.

Roboty remontowe odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkół w Kocku o powierzchni 225 m2.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

12.668 zł

28.04.2009

19.

 

 

 

 

Zagospodarowanie placów wokół miejsc pamięci wraz z przebudową chodników
w ulicy Warszawskiej
i Wojska Polskiego”

W ramach zadania wykonano następujące prace:1) uporządkowanie i zagospodarowanie placu wokół pomnika gen. Kleeberga, w szczególności: uporządkowanie
i nasadzenie zieleni, wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszych, utwardzenie parkingu, montaż elementów małej architektury, remont istniejących schodów i płyty wokół pomnika;2) uporządkowanie i zagospodarowanie placu wokół pomnika Kościuszki, w szczególności: uporządkowanie i nasadzenie zieleni, uformowanie rabat, ułożenie utwardzonych placów
i ciągów komunikacyjnych pieszych, montaż elementów małej architektury;

3) przebudowa chodników w ulicy Warszawskiej i części Wojska Polskiego, w szczególności: ustawienie krawężników 15×30 cm
z wykonaniem ław betonowych – 1748 m, obrzeża betonowe
o wymiarach 20×6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 3550 m, podbudowa betonowa gr. 10 cm – 1325,3 m², chodnik
z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 1325,3 m², chodnik
z kotki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 1993,4 m², chodnik
z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1559,81 m².

 

 

 

 

 

792.567,86 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

488.045,00 zł

01.06.2009 – 30.09.2009

20.

 

 

Zagospodarowanie placu przy Zespole Szkół
w Kocku

Zakres zadania: roboty pomiarowe, niwelacja placu, rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych pod krawężniki, ustawienie krawężników betonowych 15×30 cm na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych 20×6 cm, wykonanie podbudowy betonowej o średniej gr. 8 cm, regulacja studzienek i zasuw, wykonanie nawierzchni na placu z kostki betonowej bez fazyw kolorze grafitowym (80%)
i czerwonym(20%) gr. 6 cm, wykonanie systemu odwodnienia liniowego wraz z włączeniem do istniejących studni kanalizacyjnych.

 

 

170.692,00 zł

05.06.2009 – 31.08.2009

21.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicyH. Kołłątaja i Biskupów Płockich

Szczegółowy zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 – 241 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych w ilości 7 szt.

40.877,00 zł

01.07.2009 – 31.07.2009

22.

 

Budowa placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki

To pierwszy nowoczesny plac zabaw w gminie Kock. Inwestycja była prowadzona przy współpracy ze stowarzyszeniem KSOR. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano następujące urządzenia: huśtawka bujaczek –
2 szt., huśtawka podwójna – 2 szt., karuzela tarczowa – 1 szt. pociąg drewniany – 1 szt., domek z piaskownicą – 1 kpl, zestaw zabawowy mały – 1 szt., tor sprawnościowy – 1 szt., drążki gimnastyczne – 1 szt.

 

43.774,06 zł;

sfinansowano
w całości
z poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich

02.11.2009 – 15.12.2009

23.

Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami
w Bożniewicach
i Zakalewie

 

Zakres wykonanych robót objął: sieć wodociągową
w Zakalewie i Bożniewicach o długości 6876 mb, wykonaną
z rur PE Ø 160 Dn 150. W celu ochrony przeciwpożarowej zainstalowano 15 hydrantów żeliwnych nadziemnych. Woda do prywatnych posesji została doprowadzona poprzez
46 odcinków bocznych sieci wodociągowej o łącznej długości 1557 mb, całość została wykonana z rur PE Ø 40 Dn 32.

4.287.971,40 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

2.620.313 zł

14.01.2010 – 31.12.2011

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Kocku

 

Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Cmentarnej, Osińskiego,
3 – Maja, Kleeberga, Stodolnej, Łukowskiej, Pogodnej
o łącznej długości 5173 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej: z rur PE Ø200 – 588 mb (wykonana metodą przewiertu sterowanego), z rur PCV Ø200 – 1288 mb, z rur PCV Ø160 – 2038 mb; sieć kanalizacji tłocznej: z rur PE Ø90 x 5,4 – 899 mb, z rur PE Ø50 x3,0 – 360 mb. Ilość przepompowni sieciowych – 5 szt., ilość przepompowni przydomowych – 4 szt.

Dostawa ciągnika komunalnego wraz

z przyczepą asenizacyjną

Zakup ciągnika marki Valtra z przyczepą asenizacyjną.

24.

Budowa dróg gminnych
nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej
z drogą powiatową

Budowa drogi gminnej Białobrzegi – Poizdów nr 103151L
o łącznej długości 2,22 km, przebudowa drogi gminnej
nr 103150L na długości 0,29 km, budowa parkingu i zatoki autobusowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103151L o łącznej długości 1,34 km. Wobec wystąpienia kolizji sieci gazowej z projektowaną drogą zadanie objęło również przebudowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej dł. 1,2 km.

 

2.410.593,13 zł;

w tym dofinansowanie z RPO WL na lata 2007-2013

1.157.949,28 zł

26.04.2010 – 30.12.2010

25.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103698L
w Kocku Kolonii od km 1+130 do km 2+280.

W zakres zadania weszło skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni betonowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm. Długość drogi – 1,15 km, szerokość 4,0 m.

127.388,00 zł

29.04.2010 – 30.06.2010

26.

 

 

Remont dróg gminnych
nr 103158L, 103174L, 103161L, 103162L
i 103155L w Kocku jako połączenia drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową
nr 1503L

Przedmiotem inwestycji był remont sieci dróg gminnych (ulic)  wraz z wymianą nawierzchni chodników. Zakres robót wykonanych w ramach zadania objął: 5 odcinków ulic
o łącznej długości 1.290 m, chodniki o łącznej powierzchni 2.162,25 m, zjazdy na posesje o łącznej powierzchni 695,385 m².

608.793,07 zł;

w tym dofinansowanie
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

304.396 zł

01.06.2010 – 31.10.2010

27.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej nr 103146L od km 4+371 do km 4+792 w Annopolu

Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej nr 103146L od km 4+371 do km 4+792 w Annopolu. W zakres zadania weszły: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 421m, mechaniczne plantowanie terenu równiarkami i profilowanie poboczy
o szerokości 1 m każde – 3031,2 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2189,2 m², wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 2189,2 m², montaż pionowych znaków drogowych (A30 z tabliczką „koniec nawierzchni” – 1 szt., B18 – 12 t – 2 szt.).

 

 

82.729,00 zł;

w tym dofinansowanie
z FOGR

30.000,00 zł

10.06.2010 – 30.09.2010

28.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1503L Białobrzegi – Kock od km 0+032 do km 5+382,45.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

259.942 zł

30.06.2010

29.

Remont drogi powiatowej nr 1502L na odcinku od Poizdowa do Zakalewa.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

30.000 zł

30.06.2010

30.

Termorenowacja budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego

 

25.000,00 zł

30.06..2010

31.

Projekt pn. „Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów”,

W ramach zadania wykonano: budowę infrastruktury sieci LAN i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia serwerowni; zakup sprzętu ICT, oprogramowanie i systemy zarządzania.

1.866.563,40 zł;

w tym dofinansowanie z RPO WL

1.586.578,89 zł

12.07.2010 – 20.12.2010

32.

Projekt edukacyjny „My też chcemy mieć swoją szansę”.

Celem realizacji projektu było wzmocnienie potencjału edukacyjnego uczennic i uczniów Gimnazjum w Poizdowie oraz Gimnazjum w Kocku poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie ICT i wyrównywanie szans edukacyjnych tzn. rozwój kompetencji informatycznych, rozwój wiedzy wymaganej na egzaminie gimnazjalnym, wzrost wiedzy w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej, wzmocnienie poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości.

323.000,00 zł;

w tym dofinansowanie
z EFS

274.550,00 zł

01.08.2010 – 31.07.2011

33.

Zaprojektowanie
i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół
w Kocku w ramach programu MEN „Radosna szkoła”

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Przechodniej 11
w Kocku. W ramach zadania zrealizowano: wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, niwelację terenu pod plac zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz trawnika, wykonanie stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń i wykonanie ciągów komunikacyjnych.

213.500 zł;

w tym dofinansowanie

106.750,00 zł

26.08.2010 – 31.10.2010

34.

 

 

 

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kocku

W ramach I etapu wykonano przebudowę boiska głównego na stadionie miejskim w Kocku, w szczególności: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni boiska głównego (ułożenie trawy żywej z rolki), wykonanie ogrodzenia tzw. piłkochwytów, wyposażenie boiska (bramki do piłki nożnej – 2 szt., siatki do bramek – 2 szt., chorągiewki przegubowe).W ramach II etapu wykonano przebudowę boiska treningowego i budowę trybuny, a w szczególności: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni boiska treningowego (obsianie trawą), budowa trybun (9 sektorów)
i wykonanie zadaszenia trybun nad trzema sektorami.

 

 

 

974.611,54 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

403.739 zł

06.10.2010 – 30.11.2011

35.

Kształtowanie przestrzeni publicznej w Górce
i Talczynie

W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi powiatowej nr 1532L w Górce w zakresie budowy ciągów pieszych; przebudowę drogi powiatowej nr 1221L w Tarczynie
w zakresie budowy ciągów pieszych oraz utwardzenia powierzchni gruntu. Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe elementów drogi wraz z karczowaniem krzewów w rowach, przebudowę przepustów odwadniających drogę, budowę studni odwadniających, wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m, uzupełnienie i zabezpieczenie skarp rowów, utwardzenie istniejących, wjazdów publicznych w granicach pasa drogowego, wykonanie utwardzenia placu, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

971.341,22 zł,

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

500.000 zł

 

05.11.2010 – 30.06.2011

36.

Remont drogi powiatowej nr 1502L na odcinku od Poizdowa do Zakalewa oraz remont drogi powiatowej nr 1501L na odcinku od Ruskiej Wsi do Białobrzegów.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

 

60.000 zł

29.12.2010

37.

 

 

Zintegrowany system wodno-kanalizacyjny
w Gminie Kock

W ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane następujące zadania: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w obrębie Kock Rolny i w Annówce o łącznej długości 13,04 km, budowa sieci kanalizacji burzowej na osiedlu Podczarnie oraz w ul. Stodolnej i Wojska Polskiego w Kocku, budowa urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych wraz
z renowacją rowu melioracyjnego, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzciciela w Kocku, modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Kocku i w Talczynie.

5.122.855,03 zł;

w tym dofinansowanie
z RPO WL

3.214.216,82 zł

17.01.2011 – 03.12.2012

38.

Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakalewie

W ramach zadania wykonano następujące prace: wymiana nawierzchni podłogi, wymiana stolarki,  położenie gładzi oraz pomalowanie ścian pomieszczeń, zamontowanie podwieszanego stropu, wymiana rynien, rur oraz obróbki blacharskie.

42.455,23 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013 – 24.161,50 zł

15.03.2011 – 31.07.2011

39.

Wykonanie podbudów piaskowo-cementowych

Wykonano podbudowy na drogach w miejscowościach: Poizdów, Poizdów Kolonia, Talczyn, Talczyn Kolonia, Kock Kolonia, Górka, Lipniak, Ruska Wieś o łącznej długości ok.
8 km. W ramach zadania wykonano: niwelację dróg równiarką wraz ze stabilizacją drogi cementem za pomocą recyklera, zagęszczenie stabilizacji wałem.

576.150,00 zł

05.2011 – 09.2011

40.

Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kocku w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+” Infrastruktura Bibliotek”

Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Gimnazjum na Bibliotekę wg kryteriów Certyfikatu Biblioteka +. Cele podstawowe to poprawa warunków lokalowych Biblioteki, jej dostępności i estetyki, zwiększenie wielkości i atrakcyjności księgozbioru, zaopatrzenia w sprzęt komputerowy, multimedialny, elektroniczny, rozszerzenia oferty o nowe formy skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W wyniku realizacji zadania Biblioteka skierowała nową ofertę do dzieci i młodzieży. Jej przestrzeń jest wykorzystywana do nowych działań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki skierowanych do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Biblioteka stała się nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodkiem życia społecznego.

 

 

 

1.734.664,38 zł

(wkład rzeczowy 130.887,66 zł);

w tym dofinansowanie 691.176,76 zł

30.05.2011 – 31.12.2012

41.

 

 

 

Budowa kompleksu boisk

„Moje Boisko – Orlik 2012”  (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym).

W ramach projektu powstało: boisko piłkarskie o nawierzchni
z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. 6 m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną); boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki siatkowej
o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1 m x 32,1 m (pole do gry 15,1m x 32,1m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem
o wys. 4 m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową); budynek sanitarno-szatniowy (modernizacja) – przystosowanie pomieszczeń w budynku na zaplecze sanitarno -  szatniowe o powierzchni użytkowej ok. 200,0 m2, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno -sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu
i trenera środowiskowego; oświetlenie kompleksu – 12 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego

 

 

 

1.242.012,03 zł;

w tym dofinansowanie 833.000 zł.

 

22.08.2011 -30.11.2011

42.

Program edukacyjny
pn. „Równe szanse”.

W ramach zadania przeprowadzono doposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Równe szanse w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

86.658,95 zł;

w tym dofinansowanie
z EFS

86.658,95 zł

01.09.2011 – 29.06.2012

43.

 

Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby Przedszkola w Kocku

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Niepublicznego Przedszkola. Zakres robót: przebudowa klatek schodowych, wykonanie ścianek działowych na kondygnacji zgodnie z przyjętym projektem, wykonanie nowego wejścia od strony północnej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, wykonanie robót wykończeniowych.

 

363.575,10 zł

07.09.2011 – 31.07.2012

44.

Modernizacja drogi
w obrębie geodezyjnym Poizdów Kolonia
nr 103107L

Modernizacja drogi gminnej nr 103107L od km 0+000 do km 0+565. Wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm – 1411,3 m2

 

72.990,00 zł

21.11.2011 – 31.03.2012

45.

 

Rozbudowa sieci wodociągowej bez przyłączy oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej
w  Kocku.

W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej bez przyłączy oraz budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Pogodnej w Kocku. Zakres robót obejmował: rozbudowę sieci wodociągowej: – łączna długość sieci wodociągowej
w ul. Pogodnej wynosi 1118 mb, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej – łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 1900 mb, w tym: przepompownia sieciowa – 1 szt. oraz przyłącze energetyczne eNN – 744 m.

 

275.157,45zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

167.778 zł

22.03.2012 – 30.11.2012

46.

 

Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku.

Wykonano 300 mb kanalizacji burzowej na odcinku od placu Anny Jabłonowskiej do ul. T. Kościuszki.

165.962,72 zł

w tym dofinansowanie
z RPO WL

124.472,04 zł

27.03.2012 – 31.07.2012

47.

 

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie.

W ramach zadania wykonano następujące prace: uporządkowanie zieleni, wytyczenie ciągów komunikacji pieszej, usytuowanie elementów małej architektury (ławki drewniane – 2 szt., kosze na śmieci- 1 szt., regulamin placu zabaw wraz z tablicą informacyjną o dofinansowaniu projektu w ramach PROW na lata 2007-2013), usytuowanie urządzeń zabawowych w ilości 7 szt.

 

27.676,66 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

19.000 zł

29.03.2012 – 30.10.2012

48.

Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół
w Kocku, Zespole Szkół
w Poizdowie i szkole
w Talczynie.

Wykonano ogrodzenie obiektów z przęseł metalowych wraz
z pomalowaniem i montażem, na podmurówce z cegły klinkierowej, słupki z cegły klinkierowej.

 

70.258,00 zł

04.2012 – 08.2012

49.

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy sodowe.

Wykonano wymianę opraw rtęciowych na oprawy oświetleniowe sodowe w ilości ok. 600 szt.

 

68.880,00 zł

04.2012 – 10.2012

50.

 

 

 

 

 

Rewitalizacja miasta Kock

W ramach zadania wykonano kompleksową rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta Kock. Zakres projektu objął n/w zadania:1) przebudowa rynku w Kocku: uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego, wymiana nawierzchni rynku na kostkę brukową betonową o grubości 6 i 8 cm oraz kostkę granitową 25 (wydzielenie pasów jezdnych i ciągów pieszych) wraz z przebudową oświetlenia, wymiana podziemnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa o dł. 0,35 km, sieć kanalizacyjna o dł. 0,18 km), uporządkowanie terenów zielonych (wymiana części zadrzewienia, modernizacja
i remont istniejącej fontanny, uporządkowanie małej architektury), przebudowa  napowietrznych przyłączy energetycznych, przebudowa istniejącej wiaty przystankowej oraz toalety podziemnej, remont pomnika św. Heleny;2) wymiana sieci sanitarnych w obszarze I objętym rewitalizacją: wymiana sieci wodociągowej o dł. 6,7 km z rur azbestowych i żeliwnych na rury z PE metodą bezwykopową z wykorzystaniem trasy starego przewodu, przebudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 0,17 km z rur kamionkowych na PE metodą bezwykopową;

3) roboty budowlane i modernizacja dróg lokalnych oraz chodników w obszarze I objętym rewitalizacją polegające na: wymianie nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukowa betonową o grubości 6 cm i płyty betonowe
o grubości 5 cm, wykonanie nowej warstwy ścieralnej
z mieszanki asfaltowej o grubości 4 – 6 cm na drogach lokalnych o długości 5,33 km;

4) remont i adaptacja budynku Przedszkola na działalność Domu Kultury, OPS, KRUS, Centrum Obsługi Inwestora
i Ośrodka Informacji Turystycznej:

 

 

 

 

 

 

 

 

12.767.473,96 zł;

w tym dofinansowanie
z RPO WL

8.663.013,31 zł

30.04.2012 – 31.12.2013

51.

Budowa ulicy Stodolnej
w Kocku

Wykonano podbudowę ulicy z płyt betonowych z rozbiórki
o grubości 15-20 cm oraz z tłucznia kamiennego gr. 10 cm wraz z wytyczeniem trasy na długości 316 m.

48.031,00 zł

05.2012 – 10.2012

52.

Modernizacja ulicy
Św. Jana Chrzciciela
w Kocku

W ramach zadania wytyczono trasę drogi, wykorytowano oraz wykonano warstwę odsączającą oraz warstwę nośną z betonu kruszonego i destruktu asfaltowego na długości ok. 300 m,
i szerokości – 5 m.

26.672,00 zł

05.2012 – 12.2012

53.

Remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Kocku.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

12.000 zł

28.06.2012

54.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP
w Lubartowie.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

 

15.000 zł

28.06.2012

55.

Zakup autobusu szkolnego

Autobus szkolny – Jelcz T120, rok produkcji 1999.

60.690,00 zł

1.07.2012

56.

 

Nawierzchnia asfaltowa drogi w obrębie geodezyjnym Białobrzegi Kolonia

Przebudowa drogi gminnej nr 103153L od drogi powiatowej
nr 1501L od km 1+251 do km 1+781 w obrębie geodezyjnym Białobrzegi Kolonia. Zakres zadania to: wytyczenie trasy drogi – 530 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy
z kruszywa łamanego – 927 m2,, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1590 m2, plantowanie poboczy.

 

69.594,00 zł

30.07.2012 – 30.09.2012

57.

 

Modernizacja drogi
w obrębie geodezyjnym Górka nr 103697L i nr ew. 128

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru łączącej drogę powiatową 1252L z drogą gminną
nr 103697L od km 0+000 do km 0+204 w Górce. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 204 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 918 m2,, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 816 m2,, plantowanie poboczy.

 

61.067,00 zł

30.07.2012- 30.09.2012

58.

 

Modernizacja drogi
w obrębie geodezyjnym Górka

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru łączącej drogę powiatową nr 1252L od km 0+000 do km 0+900 w Górce. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 900 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 3420 m2,, wykonanie nawierzchni drogi
z mieszanek mineralno-asfaltowych – 3150 m2 ,plantowanie poboczy.

 

117.508,00 zł

30.07.2012 – 30.09.2012

59.

 

Modernizacja drogi
w obrębie geodezyjnym Górka nr 103142L

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej nr 103142L od km 0+000 do km 0+990
w  Górce. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 990 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 3762 m2,, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno asfaltowych – 3465 m2, ,plantowanie poboczy.

 

132.508,00 zł

30.07.2012 – 30.09.2012

60.

 

Nawierzchnia asfaltowa drogi w obrębie geodezyjnym Ruska Wieś

Przebudowa drogi gminnej bez numeru od drogi powiatowej nr 1501L do końca wsi na odcinku 725 m w  Ruskiej Wsi. Zakres zadania: wytyczenie trasy drogi – 725 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 3262 m2, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2900 m2,,plantowanie poboczy.

 

36.099,00 zł

30.07.2012 – 30.09.2012

61.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. WNMP
w Kocku.

 

225.000 zł

06.11.2012 r.

62.

Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnego składowiska odpadów
w Gminie Kock

W ramach zamówienia wykonano rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Gminie Kock. Nieczynne składowisko zlokalizowane było na działkach o nr ewid. 572, 589 – obręb Kock Rolny, stanowiących własność Gminy Kock. Powierzchnia rekultywowanego obszaru to 1,059 ha.  Objętość warstwy rekultywacyjnej wyniosła 5116,78 m3.
W ramach  przedsięwzięcia wykonano rekultywację techniczną i rekultywację biologiczną.

 

278.647,62 zł;

w tym dofinansowanie
z RPOWL

208.985,72 zł

21.02.2013 – 30.11.2013

63.

Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Annówka od drogi krajowej nr 19 do drogi powiatowej nr 1223L

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi gminnej w Annówce nr 103142L na odcinku od drogi powiatowej nr 1223L do drogi krajowej nr 19 (szerokość jezdni – 5,5 m, jezdnia asfaltowa na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm, warstwa ścieralna asfaltu – 5 cm, prędkość projektowa – 50 km/h).

 

 

40.182,00 zł

18.03.2013 – 15.07.2013

64.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. WNMP
w Kocku.

 

40.000 zł

25.03.2013

65.

 

Rewitalizacja miasta Kock – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W ramach zadania wykonano: budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna), boiska do piłki siatkowej plażowej o naturalnej nawierzchni, montaż elementów małej architektury na terenie inwestycji oraz ogrodzenie terenu i montaż elementów małej architektury:
5 ławek drewnianych bez oparcia oraz 3 koszy na śmieci,
1 stołu do gry w piłkarzyki, 1 stołu do gry w ping-ponga,
3 stojaków na rowery oraz 1 tablicy informacyjnej.

198.931,43zł;

w tym dofinansowanie
w ramach PO Ryby 60.526,01 zł

23.04.2013 – 31.08.2014

66.

 

 

 

 

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej
w Kocku

W ramach zamówienia wykonano dwa zadania:1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki
i Lubartowskiej w Kocku. Zakres robót wykonany w ramach zamówienia obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Kościuszki o łącznej długości kanalizacji sanitarnej 150,5 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø160 – 40,5 mb, sieć kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90 – 110 mb, przepompownia sieciowa
- 1 szt., przyłącze energetyczne – 1 kpl.; budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Lubartowskiej o łącznej długości 57 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø160 57 mb.2) przebudowa sieci wodociągowej w Kocku. Zakres robót obejmował: przebudowę sieci wodociągowej w pasie drogowym metodą bezwykopową: – łączna długość sieci wodociągowej 4.050 m, przebudowę przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym metodą bezwykopową: – łączna długość przyłączy 2.100 m.

1.283.787,74 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata
2007-2013
704.300,00 zł

6.05.2013 – 30.10.2014

67.

Zakup defibrylatora dla Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

7.500 zł

19.06.2013

68.

Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1501L od drogi nr 48 (Stoczek Kocki – Skarbiciesz – Zakalew – Ruska Wieś) do drogi powiatowej nr 1503L;
nr 1502L od drogi krajowej nr 48 (Poizdów – Zakalew) do drogi powiatowej nr 1501L; nr 1221 od drogi wojewódzkiej nr 808
(Talczyn – Talczyn Kolonia) do drogi krajowej nr 19; nr 1252L od drogi powiatowej nr 1532L (Górka – Lipniak) do drogi krajowej nr 19.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

 

 

 

525.000 zł

19.06.2013

69.

 

 

 

 

 

Poprawa dostępu do ponadlokalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w gminie Kock

Przedmiotem zadania była poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 8,195 km.Zakres robót wykonanych w ramach zadania objął remont
10 odcinków dróg o łącznej długości 8.195 mb, w tym: przebudowę drogi gminnej nr 103698L od km 2+230 do km 2+895 oraz od km 2+895 do km 3+580 o łącznej długości 1,35 km (Kock Rolny); przebudowę drogi gminnej
nr 103141L od km 0+615 do km 1+374 o długości 0,759 km (Talczyn); przebudowę drogi gminnej nr 103146L od km 1+133 do km 2+115 oraz od km 3+747 do km 4+632 o łącznej długości 1,597 km (Wygnanka – Annopol); przebudowę drogi gminnej nr 103694L od km 0+000 do km 0+617 (Białobrzegi); przebudowę drogi gminnej nr 102780L od km 2+966 do km 3+876 o długości 0,82 km (Białobrzegi); przebudowę drogi gminnej nr 103150L od km 2+296 do km 3+286 o długości 0,99 km (Poizdów-Kolonia); przebudowę drogi gminnej nr 103696L od km 0+000 do km 1+117 (Talczyn – Tereba); przebudowę drogi gminnej nr 103152L od km 0+075 do km 1+020 o długości 0,945 km (Białobrzegi-Bożniewice).

1.549.828,17 zł;

 w tym dofinansowanie
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróglokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 751.666,00 zł

27.06.2013 – 30.09.2013

70.

 

 

Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Ruska Wieś (nr dz. 298) od km 0+000 do km 0+450

W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości
4 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).

 

 

71.072,61 zł

27.06.2013 – 30.09.2013

71.

 

 

Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Poizdów Kolonia od km 0+000 do km 0+385

W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości
4 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).

 

 

56.645,07 zł

27.06.2013 – 30.09.2013

72.

 

 

Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Poizdów  od km 0+000 do km 0+285.

W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości
4 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).

 

 

43.490,16 zł

27.06.2013 – 30.09.2013

73.

 

 

Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Lipniak  od km 0+000 do km 0+455

W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy dróg, mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości
4 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).

 

 

66.027,88 zł

27.06.2013 – 30.09.2013

74.

Zakup kosiarki samojezdnej.

Kosiarka samojezdna Ariens C 800H, kosz zbierający, aerator na walcu.

26.640,00 zł

1.08.2013

75.

   

 

 

 

Likwidacja barier architektonicznych – remont sanitariatów
i budowa windy w Zespole Szkół w Kocku.

Przedmiotem zadania było wykonanie remontu sanitariatów oraz budowa windy w Zespole Szkół w Kocku (szkoła podstawowa i gimnazjum) przy ul. Przechodniej 11.
W ramach remontu sanitariatów wykonano: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej (bez wymiany instalacji c.w.u – tylko przebudowa w pomieszczeniach sanitariatów), wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatów (wraz z wymianą tablic rozdzielczych na wszystkich kondygnacjach), wymianę c.o. (wykonanie poziomów instalacji c.o. od kotłowni do wpięcia pionów sanitariatów wraz z przepięciem wszystkich pionów c.o. na wskazanym odcinku), remont pomieszczeń sanitariatów zgodnie z projektem budowlanym (wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych, ułożenie glazury i terakoty, wymiana armatury i wyposażenia toalet, wymiana drzwi wraz z obróbką),W ramach budowy windy: wykonanie szybu windowego wraz
z pokryciem stropodachem (wraz z obróbkami blacharskimi
i przebudową istniejącego orynnowania w miejscu wykonania szybu), demontaż stolarki okiennej i wykucie otworów
w miejscu wykonania szybu, wykonanie docieplenia szybu – kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej (kolor piaskowy),  usunięcie kolizji windy z c.o. na każdej kondygnacji, wykonanie maszynowni wraz z przebudową instalacji elektrycznej stanowiącej zasilanie windy.

 

 

 

 

 

 

349.000,00 zł;
w tym z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

197.063 zł

 

17.09.2013 – 30.12.2013

76.

Modernizacja odcinków dróg powiatowych: nr 1501L od drogi krajowej nr 48 Stoczek Kocki – Skarbiciesz – Zakalew – Ruska Wieś do drogi powiatowej nr 1503L
o długości 2,517 km i
nr 1502L od drogi krajowej nr 48 Poizdów – Zakalew do drogi powiatowej nr 1501L
o długości 0,415 km.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

 

 

361.306 zł

17.01.2014

77.

 

 

 

 

 

Adaptacja i rozbudowa budynku OSP
w Białobrzegach na świetlicę wiejską

Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowanie terenu
w Białobrzegach oraz wykonanie układu i konstrukcji dróg wewnętrznych z parkingami i placem zabaw. Budynek wyposażono w instalację c.o., elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Zakres robót obejmował: rozbudowę budynku wraz z dociepleniem i wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie ścian istniejącego budynku z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową i położeniem tynku dekoracyjnego kamyczkowego na cokołach oraz wykonaniem opaski wokół budynku, montaż rur spustowych i rynien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie jednego otworu okiennego oraz poszerzenie drugiego otworu, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia dachu, wykonanie instalacji c.o. (termokominek), wykonanie instalacji wodociągowej
i kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, wykonanie altany oraz placu zabaw wraz z elementami małej architektury, utwardzenie i zagospodarowanie terenu (parking, drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń).

 

 

 

 

 

327.795,00 zł;

w tym dofinansowanie
z PROW na lata 2007-2013

199.418,00 zł

28.03.2014 – 30.09.2014

78.

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie dwóch zadań. Zadanie I: remont (wymiana) nawierzchni chodników oraz wykonanie ciągów pieszych w Kocku.Zadanie II: budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na
działce nr 126/10 w Kocku.W ramach zadania I wykonano następujące roboty: remont chodników w ul. Wojska Polskiego, remont chodników
w ul. Jana Pawła II, remont chodników w ul. Mickiewicza, remont chodników w ul. Prusa, remont chodników
w ul. Sienkiewicza, remont chodników w ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, remont chodnika – łącznik ul. Joselewicza
i W. Polskiego, wykonanie ciągów pieszych. W ramach zadania I wykonano ciągi piesze (o pow. 1213 m2) zgodnie
z dokumentacją projektową oraz wymianę (remont) nawierzchni chodników (o łącznej pow. 5.780 m2) na w/w ulicach.

W ramach zadania II wykonano następujące roboty: budowa placu zabaw – 7 elementów zabawowych, w tym: urządzenie zabawowe z pomostem ruchomym – 1 szt., huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym – 1 szt., pomost ruchomy – 1 szt., huśtawka-bujak na sprężynie kogut – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela tarczowa z siedzeniami
i kierownicą fi 120 – 1 szt., samochodzik CABRIO – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., ławka drewniana bez oparcia – 1 szt. – nawierzchnia z piasku oraz trawiasta – ogrodzenie typu panelowego o wys. 1,10 m (bezpieczne, bez wystających elementów); budowa siłowni zewnętrznej – 8 urządzeń,
w tym: biegacz – 1 szt., koła Tai Chi – 1 szt., orbitrek – 1 szt., twister, wioślarz wolnostojący, drabinka z drążkiem, prasa nożna, wyciąg górny, ławka drewniana – 2 szt., kosz na śmieci – chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 24 m2.

1.444.014,95 zł;
w tym dofinansowanie
w ramach PO Ryby

497.872,50 zł

04.2014 – 12.2014

79.

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808.

Przedmiotem zadania była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych
o łącznej długości 3,973 km. Zakres robót wykonanych
w ramach zadania objął remont 9 odcinków dróg, w tym: przebudowę drogi gminnej nr 112606L od km 0+000 do km 0+742; przebudowę drogi gminnej nr 103146L od km 2+115 do km 2+540 o długości 0,425 km; przebudowę drogi gminnej nr 112603L (ul. Pogodna) od km 0+000 do km 0+688; przebudowę drogi gminnej nr 103170L (ul. Stodolna) na długości 0,316 km; przebudowę drogi gminnej nr 103139L od km 0+756 do km 1+750 o długości 0,994 km; przebudowę drogi gminnej nr 103171L (ul. Warszawska) i 103166L
(ul. Przechodnia) o łącznej długości 0,571 km; przebudowę drogi gminnej nr 103687L od km 0+429 do km 0+511
i nr 103156L od km 1+385 do km 1+230 o łącznej długości 0,237 km.

1.234.240,78 zł;

 w tym dofinansowanie
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

617.120,39 zł

04.07.2014 – 30.11.2014

80.

 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku
w ul. B. Joselewicza
z wodociągiem
w Białobrzegach.

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku
w ul. B. Joselewicza z wodociągiem w Białobrzegach. Zakres robót objął: budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC metodą bezwykopową: – łączna długość sieci wodociągowej 705 m, budowę przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową: – łączna długość przyłączy 87 m.

 

184.996,64 zł

19.06.2015 – 31.08.2015

81.

 

 

Przebudowa drogi gminnej bez numeru (działka nr 73) od drogi gminnej
nr 103146L w Wygnance

Przebudowa drogi gminnej w Wygnance o dł. 0,810 km. Zakres robót: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie asfaltem nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz montaż znaków drogowych

214.127,67 zł

28.08.2015 – 30.09.2015

82.

 

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+275
w Górce

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Górce o długości 0,275 km. Zakres robót: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie asfaltem nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie poboczy
z tłucznia kamiennego oraz montaż znaków drogowych.

64.164,54 zł

28.08.2015 – 30.09.2015

83.

 

 

 

Rozwój bezpiecznej
i funkcjonalnej infrastruktury drogowej
w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 8,7 km.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 8,7 km. Dzięki inwestycji nastąpiło podniesienie poziomu
i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.Zakres robót objął: 12 odcinków dróg (ulic) o łącznej długości 8.765 mb, w tym: budowę drogi gminnej nr 103142L od km 0+000 do km 2+160, remont drogi gminnej w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego, ks. Anny Jabłonowskiej i Lubartowskiej od km 0+000 do km 0+896, remont drogi gminnej nr 103165L (ul. B. Prusa) na długości 0,311 km, remont drogi gminne
nr 103159L (ul. A. Mickiewicza) na długości 0,344 km, remont drogi gminnej nr 103168L (ul. H. Sienkiewicza) na długości 0,145 km, remont drogi gminnej nr 103139L od km 0+000 do km 0+756, remont drogi gminnej nr 103140L od km 0+000 do km 0+285, remont drogi gminnej nr 103141L od km 0+000 do km 0+615, remont drogi gminnej nr 103152L od km 1+020 do km 1+774 o długości 0,754 km, przebudowę drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500, przebudowę drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800, przebudowę drogi gminnej nr 103697L od km 2+195 do km 3+194 o długości 0,999 km.Ze względu na najwyższą efektywność do realizacji projektu przyjęto wariant obejmujący następujące zadania: roboty pomiarowe – wytyczenie trasy dróg, roboty ziemne
i przygotowanie podłoża dróg, wykonanie podbudowy
z tłucznia kamiennego o gr. 15 – 20 cm wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu walca statycznego i wzmocnieniem cementem – 24 649 m2, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych i wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5-11 cm  i z kostki brukowej gr. 10 cm o łącznej powierzchni 43.909,2 m², co stanowi łącznie 8.765 mb dróg i ulic, wykonanie poboczy
z tłucznia kamiennego o gr. 5-10 cm – 4.867,5 m2, ułożenie chodnika z kostki brukowej – 426,15 m2, oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, pionowe).

3.566.648,59 zł;

w tym dofinansowanie
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

1.783.323 zł

28.08.2015 – 15.11.2015

84.

 

 

 

 

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

Przedmiotem zamówienia była wykonanie oczyszczalni gruntowo-roślinnej przy budynku Zespołu Szkół
w Poizdowie. Wybudowany obiekt unieszkodliwia ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące od uczniów i pracowników szkoły (łącznie 180 osób) oraz z kuchni. Ilość doprowadzanych ścieków wynosi poniżej 5,0 m³/dobę. Ciąg technologiczny  obiektu składa się z: osadnika wstępnego
o objętości V=9,0m³, dwóch złóż gruntowo-roślinnych
z miskantem olbrzymim i wierzbą wiciową a także P – filtr, który ma na celu zmniejszenie stężenia fosforu w ściekach dopływających do oczka wodnego. Złoże nr 1 o powierzchni 45 m², złoże nr 2 o powierzchni 91 m². Przed osadnikiem wstępnym wykorzystano istniejący zbiornik bezodpływowy jako zbiornik wyrównawczy o objętości czynnej V=20,0 m³, do którego doprowadzane będą okresowo ścieki surowe (głównie w miesiącach wakacyjnych). Od strony budynku szkoły przed osadnikiem wstępnym posadowiono separator tłuszczów o wydajności do 5,0m³/dobę.

 

 

 

 

59.541,00 zł;

w tym dotacja

NFOŚiGW

36.041,00 zł

02.09.2015 – 30.10.2015

85.

 

 

Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L od km 0+000 do km 0+205 w Górce

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L
o długości 0,205 km. Zakres robót do wykonania w ramach zadania: roboty przygotowawcze, pomiarowe, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o gr. 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o gr. 4 cm, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym o gr. 7 cm, ustawienie znaków drogowych.

 

 

49.981,00 zł

22.09.2015 – 30.10.2015

86.

Zakup samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kocku.

Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego.

 

 

 

30.000 zł

10.05.2016

87.

Modernizacja dróg gminnych.

Przedmiot zamówienia stanowiły cztery zadania: modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 103148L od km 0+000 do km 0+980 w Wygnance, przebudowa drogi gminnej nr 103147L od km 0+000 do km 0+990 w Annopolu, przebudowa drogi gminnej nr 103149L od km 0+000 do km 0+990 w Wygnance, przebudowa drogi gminnej nr 112631L od km 0+000 do km 0+995 w Kocku.Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 3,96 km. Dzięki inwestycji nastąpiło podniesienie poziomu
i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock. Zakres robót w ramach zadania: roboty przygotowawcze, pomiarowe, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o gr. 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o gr. 4 cm, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym o gr. 7 cm, ustawienie znaków drogowych.

794.552,80 zł

28.06.2016 – 30.10.2015

88.

 

 

 

Przebudowa dróg gminnych

w Ruskiej Wsi i Poizdowie.

Przedmiot zamówienia stanowiła przebudowa następujących odcinków dróg gminnych: nr 112619L od km 0+000 do km 0+995 w Poizdowie, nr 112621L od km 0+000 do km 0+370 w Poizdowie, nr 103153L od km 0+866 do km 1+251
w Ruskiej Wsi.Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 1,75 km. Dzięki inwestycji nastąpiło podniesienie poziomu
i jakości życia mieszkańców oraz poprawa i zwiększenie efektywności układu komunikacyjnego gminy Kock.Zakres robót w ramach zadania na wszystkich odcinkach dróg objął: roboty pomiarowe, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
gr.15 cm, skropienie asfaltem nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej
gr. 7 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.

 

 

422.893,86 zł

17.08.2016 – 30.09.2016

89.

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w Annówce i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. J. Chrzciciela
w Kocku

Przedmiot zadania stanowiła budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Annówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzciciela w Kocku. Zakres robót objął: budowę sieci wodociągowej w Annówce o łącznej długości 812 m wraz z przejściem pod drogą krajową nr 19, budowę przyłączy wodociągowych w Annówce o łącznej długości 116 m, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzciciela w Kocku o łącznej długości 540,5 m (w tym sieć grawitacyjna 506 m, kolektor tłoczny 34,5 m) wraz
z wykonaniem kompletnej przepompowni ścieków.

 

 

188.957,11 zł

12.09.2016 – 30.11.2016

90.

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Aptecznej
w Kocku

Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego kablem YAKY 4×25 została wykonana wzdłuż ulicy Aptecznej (droga gminna) oraz chodnika. Długość trasy projektowanej linii oświetlenia drogowego YAKY 4×25 wynosi 139 m. Zainstalowano 4 drogowe słupy oświetleniowe (SP-5W, fund. B-71T) oraz 4 chodnikowe słupy oświetleniowe (S-52W/A, fund. B-40) oraz oprawy chodnikowe typu OS-1 S-50W
i drogowe OW S-100W.

37.500,00 zł

09.11.2016 – 04.01.2017

91.

Budowa oświetlenia ulicznego w Poizdowie

 

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego została wykonana na odcinku od istniejącego słupa nr 22 do istniejącego słupa nr 24 napowietrznej linii Poizdów 3
o długości 90 m oraz od słupa nr 1 do 12 i w kierunku słupa
nr 25 do 33 napowietrznej linii NN 0,4 kV Poizdów 4
o długości 1 km. Wykonano zabudowę 13 opraw oświetleniowych.

35.000,00 zł

09.11.2016 – 30.11.2016

92.

Remont budynku Centrum Medycyny Rodzinnej
w Kocku (zakup materiałów budowlanych, drobnych narzędzi do prowadzenia remontu, drzwi i artykułów elektrycznych).

 

Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie.

35.000 zł

31.12.2016

Wartość inwestycji;

61.009.108,45 zł

w tym dofinansowanie

30.644.682,50 zł

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com