Ogłoszenie o konkursie – Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego”

Posted by

Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Burmistrz Miasta Kock ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie pn. „Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
Konkurs przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)
Informacje o konkursie i Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kocku www.kock.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Nazwa projektu:
,,Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego’’
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
W konkursie na wyłonienie partnera do realizacji zadania w Projekcie mogą brać udział:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
3. Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
5. Organizacje pozarządowe,
6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Kocku, 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II 29
lub złożyć osobiście z dopiskiem na kopercie:
,,Konkurs na wyłonienie partnera do projektu pn. Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego’’ do dnia 06.10.2017 r. do godz. 9.00
Decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Kocku.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Kontakt, dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Kocku, Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Nieruchomości pokój nr 11 (parter) Tel. 81 859 10 04
Burmistrz Miasta Kock
mgr Tomasz Futera

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com