Zmiany opłat za zagospodarowanie odpadami w gminie

Zmiany opłat za zagospodarowanie odpadami w gminie

Posted by

Kock, 05 maja 2014 r.

Szanowni Państwo

Na wniosek Burmistrza Rada Miejska w Kocku podczas sesji
w dniu 31 marca 2014 r. przegłosowała uchwały zmieniające pewne elementy nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie. Najważniejsze z nich dotyczą obniżenia miesięcznych stawek opłat za zagospodarowanie odpadów segregowanych oraz wprowadzenia stawek opłat dla gospodarstw domowych jednoosobowych.

Zmiany obowiązują od 1 maja 2014 r.

Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych są następujące:

1) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba – 10 zł;

2) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują dwie osoby – 15 zł (wcześniej 18 zł);

3) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują trzy i więcej osoby- 25 zł (wcześniej 28 zł).

Natomiast za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych:

1) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba – 16 zł;

2) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują dwie osoby – 30 zł;

3) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują trzy i więcej osoby – 40 zł.

Zmiana ta skutkuje koniecznością obowiązkowego – w najkrótszym możliwym terminie w maju – ponownego wypełnienia przez Państwa deklaracji i dostarczenia ich osobiście do pokoju nr 12 na parterze Urzędu Miejskiego w Kocku lub przesłania pocztą na adres: Urząd Miejski w Kocku, 21 – 150 Kock, ul. Jana Pawła II 29 (druk deklaracji załączamy w liście).

W deklaracji w przypadku gospodarstw 3 i więcej osobowych w rubryce nr 10 „Adnotacje organu” dodatkowo proszę wpisać, ile osób tworzy aktualnie gospodarstwo domowe.

Wydruk zawierający wysokości stawek opłat po zmianach i terminy płatności otrzymacie Państwo po złożeniu deklaracji.

Obowiązek ponownego złożenia deklaracji nie dotyczy właścicieli gospodarstw domowych dwuosobowych oraz trzy i więcej osobowych, które deklarowały dotychczas gromadzenie odpadów zmieszanych.

UWAGA!!
Jeśli zadeklarowaliście Państwo segregowanie odpadów, to przypominam o przestrzeganiu zasad segregacji, które opisane są w ulotce dołączonej do listu. Niestosowanie ich będzie skutkowało decyzją o podwyższeniu miesięcznej stawki opłaty, jak za odpady zmieszane.

Burmistrz Miasta Kock
mgr Tomasz Futera

Do pobrania:  2014 deklaracja odpady zmieniona

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kock.

Miejsce składania: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock.                                                                                      Termin składania: Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Kock o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Kock w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI.
BURMISTRZ MIASTA KOCK

UL. JANA PAWŁA II 29, 21-150 KOCK2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJIW razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ.  (zaznaczyć właściwy kwadrat)□ właściciel                                                 □ współwłaściciel

□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ użytkownik wieczysty                               □ inny podmiot4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.Pełna Nazwa */ Nazwisko i imię **

…………………………………………………………………………………………….REGON*/ PESEL **

……………………………………………………………………………………………..

*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi, ** dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymiADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA.Kraj:Województwo:Powiat:Gmina:Ulica:Nr domu:Nr lokalu:Miejscowość:Kod pocztowy:Poczta:5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.Kraj:Województwo:Powiat:Gmina:Ulica:Nr domu:Nr lokalu:Miejscowość:Kod pocztowy:Poczta:

6. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH.

OŚWIADCZAM, ŻE:

 

 

W gospodarstwie domowym zamieszkują: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1 osoba                                                       □ 2 osoby                                               □ 3 lub więcej osób


gromadzę odpady segregowane - stawka miesięcznej opłaty wynosi …………zł od jednego gospodarstwa domowego,


gromadzę odpady zmieszane - stawka miesięcznej opłaty wynosi …………zł od jednego gospodarstwa domowego,


□ na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni …………………….. poprzez kompostowanie.


Liczba gospodarstw domowych:  ……. ( podać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości)

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

………………. x ………………zł = …………………..zł

(iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej)

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………

 7. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH.

OŚWIADCZAM, ŻE:

 Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji gromadzone są odpady komunalne:

 

gromadzę odpady segregowane

gromadzę odpady zmieszane

w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników/worków):

120l  –  szt. …….….,

 

240l –  szt. ……..….,

 

1100l – szt. …….….,

 

7000l – szt. ………..,

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………… zł,

słownie złotych ……………………………………………………………………………………..

□ na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni ……………………poprzez kompostowanie.

8. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKANYCH I W CZĘSCI NIEZAMIESZKANYCH.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………zł, słownie złotych …………………………………………………………………………………..

 

(suma wysokości opłat obliczonych w rubrykach 6 i 7)

9. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

…………………………………                                        ……………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                                          (czytelny podpis)

10. ADNOTACJE ORGANU

 

 

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com