Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

ASF – Wojewoda Lubelski uchyla rozporządzenie

12 września 2019

ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. uchylające rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego. Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z ż018 T. poz. 1967), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2019 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4437).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin w miejscowościach: Borki, Firlej, Jeziorzany, Kock, Michów, Ostrówek, Serokomlą Wojcieszków oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze
zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek