Laboratorium Wiedzy

27 grudnia 2017

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kock przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje., działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt „Laboratorium wiedzy” realizowany będzie od 01.06.2017r. do 09.07.2019, zaś jego celem jest osiągnięcie wyższej jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Kock oraz lepszego dostępu do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2019 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych w Kocku oraz Szkoły Podstawowej w Poizdowie.

Projekt obejmuje swym zakresem:

– stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT, w tym utworzeniu 1 pracowni międzyszkolnej

– organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność., innowacyjność oraz praca zespołowa)

– poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i nauczycieli, w tym dzięki zajęciom z programowania

– organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi: 950 884,60 zł

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 112/RPLU.12.02.00-06-0039/16-00

  

Dokumenty do rekrutacji:

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa uczeń

Zał. nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczeń

Zał. nr 5 – Formularz zgłoszeniowy nauczyciele

Zał. nr 6 -Deklaracja udziału w projekcie n-l