Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Dodatek osłonowy

4 stycznia 2022

w 2022 r. wprowadzony zostaje dodatek osłonowy

PRZYSŁUGUJE:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
3) jeśli średni miesięczny dochód osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub wieloosobowym jest wyższy niż wskazane powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą
został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

UWAGA!
l. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
2. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przysługuje wnioskodawcy, który złożył ten wniosek jako pierwszy.
3. Dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
4. Przysługuje za okres od 01 stycznia 2022 r. do 3l grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach. w terminie do dnia 3 1 marca ż022 r. oraz do 2 grudnia ż022r. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż na2 miesiące przed upływem tych
terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany w całości jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu.
5. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony po 31 października 2022 roku. pozostawia się go bez rozpoznania.
6. W przypadku, gdy kwota dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
7. Gdy wniosek o dodatek osłonowy składany jest:
a) wokresieod01 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku – przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego przeliczany jest na podstawie dochodów z 2020 roku;
b) w okresie od 01 sierpnia 20ż2 roku do 3 1 października 2022 roku – miesięczny dochód gospodarstwa domowego przeliczany jest na podstawie dochodów z 202l roku.

DODATEK OSŁONOWY WYNOSI ROCZNIE:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1.150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób;
lub:
w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stale, kominek. koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stale, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnynmi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie;
1) 500 zł dl gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 7 50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1 .062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Druki wniosków o wypłatę dodatku o§łonowego dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku w pokoju nr 5 (parter) oraz na stronach internetowych UM i OPS.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 859-12-56

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Poniżej informacja z Gazety Prawnej jak wypełnić wniosek