Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Dotacje na wymianę pieca – nabór wniosków

7 kwietnia 2021

Burmistrz Miasta Kock ogłasza nabór  wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kock na dofinansowanie inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Uchwała nr 0007.XVIII.132.2021 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kock na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących zmianę systemu ogrzewania, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania (poniżej do pobrania).
Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kock tzn. likwidację wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel, koks), brak innego źródła ogrzewania oraz zastąpienie systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, koks), systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, olejowym, energii elektrycznej lub pompie ciepła. Dopuszcza się zastąpienie istniejącego systemu ogrzewania systemem opalanym biomasą pod warunkiem niskoemisyjnego spalania spełniającego co najmniej wymagania 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Termin składania wniosków: od 19 kwietnia 2021 r. od godz. 7.15 do 14 maja 2021 r. do godz. 15.15.

Sposób składania wniosków: pisemne wnioski na właściwym druku można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Przesyłany drogą elektroniczną wniosek powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przed jego wysłaniem. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Warunki udziału w programie określa w/w uchwała do pobrania poniżej.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 85 91 004 lub 005 wewn. 34.

•Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska •Zarządzenie Nr 0050.1.190.2021

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji-inwestycje proekologiczne

Wniosek o udzielenie dotacji-inwestycje proekologiczne

Wniosek o wypłatę dotacji-inwestycje proekologiczne

Wniosek o wypłatę dotacji-inwestycje proekologiczne