Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Informacja o szacowaniu strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

9 lipca 2019

Burmistrz Miasta Kock informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne oświadczenia o oszacowanie strat do Urzędu Miejskiego w Kocku, pokój nr 21. Oświadczenia przyjmowane będą w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 715 – 1515, w terminie do dnia 26.07.2019 r.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń, których wzory dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu.
W oświadczeniu należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanymi do ARiMR). W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest również produkcja zwierzęca należy wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt.
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika.
Komisja dokona szacowania strat podczas oględzin w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.
Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Susza – oświadczenie uprawy2019

Susza-oswiadczenie zwierzeta2019

Susza-rodzaje produkcji zwierzęcej