Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Konkursy – Powszechny Spis Rolny

3 listopada 2020

Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej
pt. „Spisowa krzyżówka językowa”
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Urząd Statystyczny w Lublinie (US Lublin) informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”.
III. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Państwa dzieciom wzięcie udziału w Konkursie.
IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będą upoważnieni pracownicy US Lublin oraz podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie dotyczącej go dokumentacji.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania materiałów z Konkursu, to jest przez okres 5 lat od jego zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych i przepisów wewnętrznych administratora.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Lublin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: IOD_USLUB@stat.gov.pl.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej
pt. „Spisowa krzyżówka językowa”
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
UCZESTNIKA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PT. „SPISOWA KRZYŻÓWKA JĘZYKOWA”
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
DATA URODZENIA
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
ADRES UCZESTNIKA
SZKOŁA PODSTAWOWA
(Nazwa i adres placówki)
KLASA
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”.
2. Oświadczam, że załączone rozwiązanie Zadania zostało wykonane przez moje dziecko samodzielnie oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu dziecka ponoszę wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.
3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział dziecka w Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z udziałem w Konkursie dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” i jego promowaniem.
5. Jestem świadomy/-a przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą mnie/mojego dziecka.
6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”, i wyrażam zgodę na wszystkie punkty tam zawarte.
7. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………..… ………………………………………..…
Miejscowość i data Czytelny podpis
Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. _Spisowa krzyżówka językowa_ - Regulamin

Regulamin konkursu „Zostań najlepszym rachmistrzem”

1. Organizatorem Konkursu „Zostań najlepszym rachmistrzem” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
3. Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
4. Konkurs adresowany jest do rachmistrzów zewnętrznych z terenu województwa lubelskiego, którzy poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym mają możliwość zdobycia nagród.
5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rachmistrzów spisowych do aktywnego spisywania oraz osiągnięcia jak największej liczby przeprowadzonych wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.
6. Liczba przeprowadzonych wywiadów jest określona jako liczba zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w czasie trwania PSR 2020. Podstawą do wyliczeń będzie zestawienie przygotowane przez Wojewódzkie Biuro Spisowe na podstawie danych z aplikacji CORStat_Rol zawierające informacje na temat ogólnej liczby wypełnionych poprawnie formularzy elektronicznych w spisie.
7. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów spisowych, m.in.: torba na ramię, powerbank i elegancki parasol. Nagrody zostaną przekazane 30 najlepszym rachmistrzom spisowym, którzy spełnili warunki z pkt. 6.
8. Nagrody zostaną przekazane laureatom pocztą tradycyjną na wskazany adres lub poprzez urzędy gmin do 31.12.2020 r.
9. Laureatom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
10. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
11. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursPSR2020Lublin@stat.gov.pl.
12. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie: https://lublin.stat.gov.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
14. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.