Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Program CZYSTE POWIETRZE

2 października 2018

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI
Korzystając z programu zyskuje się zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53.000 zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą powyższą kwotę, to dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowalny projektu to 7.000 zł.

PROGRAM PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIE MIĘDZY INNYMI NA:
1) wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
2) docieplenie przegród budynku;
3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
4) montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
5) instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
6) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

FORMY DOFINANSOWANIA:
1) dotacja
2) pożyczka

TERMINY:
1) realizacja programu: lata 2018-2029;
2) podpisywanie umów do 31.12.2027 r.;
3) zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

NABÓR WNIOSKÓW:
Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

WARUNEK PODSTAWOWY:
1) dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;
2) dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

ABY ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE NALEŻY:
1. Zdobyć wiedzę.
Należy zapoznać się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadać potrzeby budynku.
Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
3. Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie.
Należy pamiętać o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu wniosku.
Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisać umowę o dofinansowanie.
WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
6. Złożyć wniosek o płatności.
Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, należy wystąpić o odpowiednie zmiany w umowie.
7. Zakończyć przedsięwzięcia.
Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację zadania. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczyć przedsięwzięcie.
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.

WARUNKI DOFINANSOWANIA.
1) maksymalne koszty kwalifikowalne, od których jest liczona wysokość dotacji–53.000 zł, zaś minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia–7.000 zł;
2) oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie;
3) planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat;
4) możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
5) okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.;
6) dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
7) przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

NA JAKIE DZIAŁANIA MIĘDZY INNYMI MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU?
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowalny na jeden budynek:
1) audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia – do 1.000 zł;
2) dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem – do 1.000 zł;
3) dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła – do 1.000 zł;
4) ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – do 500 zł.
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowalny na 1 m2 powierzchni:
1) docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące – do 150 zł;
2) wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych – do 700 zł;
3) wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych – do 2.000 zł.

WARUNKI DOFINANSOWANIA
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowalny na jeden budynek:
1) węzeł cieplny – do 10 000 zł;
2) kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 20 000 zł,
3) kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 10 000 zł;
4) system ogrzewania elektrycznego – do 10 000 zł;
5) kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej – do 15.000 zł;
6) pompy ciepła powietrzne – do 30.000 zł;
7) pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody – do 45 000 zł;
8) instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – do 15 000 zł;
9) wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła – do 10.000 zł;
10) kolektory słoneczne – do 8.000 zł;
11) mikroinstalacja fotowoltaiczna (koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł) – do 30 000 zł;
12) przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (tylko w przypadku podłączenia nowego źródła) – do 5.000 zł;
13) przyłącze cieplne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 10.000 zł;
14) przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 8 000 zł.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
Grupa I – kwota miesięcznego dochodu na osobę – do 600 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 90%;
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 10%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%.
Grupa II – kwota miesięcznego dochodu na osobę od 601 zł do 800 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 80%;
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 20%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%.
Grupa III – kwota miesięcznego dochodu na osobę od 801 zł do 1.000 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 70%;
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 30%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%.
Grupa IV – kwota miesięcznego dochodu na osobę od 1.001 zł do 1.200 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 60%;
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 40%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%.
Grupa V – kwota miesięcznego dochodu na osobę od 1.201 zł do 1.400 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 50%;
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 50%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%.
Grupa VI – kwota miesięcznego dochodu na osobę od 1.401 zł do 1.600 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 40%;
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 60%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%.
Grupa VII – kwota miesięcznego dochodu na osobę powyżej 1.600 zł
– dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) – do 30% (od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową);
– pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji) – do 70%, pozostałe koszty kwalifikowalne – do 100%;

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

NABORY WNIOSKÓW PROWADZONE SĄ PRZEZ WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WŁAŚCIWE DLA ADRESU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KTÓRY BĘDZIE PODDANY TERMOMODERNIZACJI. DLA GMINY KOCK JEST TO:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
20-074 Lublin
ul. Spokojna 7
Tel. (81) 532-17-64, Tel. (81) 742-46-48/49
www.wfos.lublin.pl
sekretariat@wfos.lublin.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM
http://www.wfos.lublin.pl/dokumentacja-programu.html

Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące programu można zgłaszać pod numerami telefonów: 81 531 79 05, 81 531 79 06, 81 531 79 11 oraz na adres e-mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Infolinia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(22) 45-90-945