Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Od 1 lipca 2020 zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Kock

1 czerwca 2020

Szanowni mieszkańcy Gminy Kock!W związku z przyjętą przez Sejm RP w lipcu 2019 r. zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kocku została zobowiązana do podjęcia nowych uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami w gminie.
Od 1 lipca 2020 r. będzie to skutkować pewnymi zmianami w funkcjonującym dotychczas gminnym systemie, zmianą sposobu naliczania oraz wysokości stawek opłat, nowymi obowiązkami dla właścicieli nieruchomości i niewielkimi zmianami zasad segregacji. Poniżej najważniejsze z nich:
1) zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca (zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i w firmach) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym władze gminy, które nałożą podwyższoną opłatę w wysokości 2 – krotnej wartości stawki podstawowej;
2) wszyscy właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mają obowiązek złożenia nowych deklaracji na odbiór odpadów segregowanych w terminie do 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kocku pokoju nr 12 (parter) – Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej;
3) nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady (przedsiębiorstwa, sklepy itp.) pozostają objęte gminnym systemem, ale będzie to dobrowolne; wszyscy właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia w tej sprawie (zgoda/brak zgody) w terminie do 25 czerwca 2020 r., brak zgody będzie oznaczać obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do prowadzenia na terenie Gminy Kock tego rodzaju działalności oraz kontrolowanie przez pracowników urzędu miejskiego tych umów, rachunków z tytułu ponoszenia stosownych opłat oraz realizacji innych obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
4) właściciele nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować obniżoną stawką opłaty miesięcznej, zaś samorząd jest zobowiązany ich kontrolować, jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują w nim wszystkich odpadów biodegradowalnych, stracą upust w opłacie;
5) zmieni się sposób ustalania opłaty, zamiast od gospodarstwa domowego jej wysokość będzie ustalana od osoby zamieszkującej nieruchomość;
6) z powodu ponad dwukrotnego wzrostu cen składowania odpadów w ZZOK w Adamkach oraz kosztów ich transportu znacznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone przez gminę; w związku z tym, że ustawodawca zabrania dopłacania z budżetu gminy do systemu zagospodarowania odpadów Rada Miejska w Kocku została zmuszona do podjęcia uchwały skutkującej wzrostem miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów;
7) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej i firm np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych, w sprawach odbioru tych odpadów należy kontaktować się bezpośrednio z firmami wyspecjalizowanymi w tym zakresie;
8) jeśli zmianie ulegną harmonogramy odbioru odpadów, to nowe zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości;
9) w celu uszczelnienia systemu i utrudnienia różnych manipulacji podczas odbioru odpadów przypominam o obowiązku naklejania na każdy wystawiany worek i pojemnik indywidualnego kodu kreskowego, w przypadku wyczerpania zapasu worków, bądź kodów należy zgłosić się po dodatkowe, bezpłatne, do Urzędu Miejskiego w Kocku – pokój nr 12, worki bez kodu kreskowego nie będą odbierane!!

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Miasta Kock
/-/ Maciej Tracz

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM w Kocku, pokój nr 12, tel. (81) 85 91 004 lub 005, wewn. 45; e-mail: [email protected]

Więcej informacji w zakładkach Mieszkańcy – System Gospodarowania Odpadami oraz Przedsiębiorcy – System Gospodarowania Odpadami Dla Firm.