Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Kocka w sprawie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej

8 maja 2019

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOCK
z dnia 8 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kock zaprasza:
1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2019 roku.
2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
3. Miejsce zgłaszania kandydatów:
Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, Sekretariat.
4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Kock, który podejmuje ostateczną decyzję o ich podziale.
5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera