Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie burmistrza Kocka w sprawie zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej

28 lutego 2018

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOCK

z dnia 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kock zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2018 roku.
  2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.
  3. Miejsce zgłaszania kandydatów:

Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, Sekretariat.

  1. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert
    z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Kock, który podejmuje ostateczną decyzję o ich podziale.
  2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
  3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
    ust. 3, biorących udział w konkursie.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera