Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Kocka w sprawiezgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

13 kwietnia 2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOCK
z dnia 12 kwietnia 2021, r.
Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontartariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta Kock zaprasza:.

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2021 roku.
2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 26 kwietnia 2021, r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej’.
3. Miejsce zgłaszania kandydatów: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, sekretariat.
4. Do zadań komisji konkursowej będzie należała ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu, proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert
Burmistrzowi Miasta Kock, który podejmuje ostateczną decyzje o ich podziale.
5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za pracę w komisji konkursowej nie pobierają wynagrodzenia.
6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3, biorące udział konkursie.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera