Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi

31 października 2019

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
– podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Zarządzenie Nr 0050.1.76.2019

Projekt uchwał‚y-program współ‚pracy z organizacjami pozarządowymi 2020