Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

1 października 2018

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku  z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

– podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 01 października 2018 r. do
15 października 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ mgr Tomasz Futera

Zarządzenie w sprawie konsultacji-pożytek publ. 2019

Projekt uchwały program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019