Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 września 2017

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z pózn. zm.), informuje, ź od dnia 13.89.2ł17 r, do dnia 27.89.2a17 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstałą, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynoszą:

1) 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których

wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki

wiosenne,

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek,

w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę

producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov,pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem ważności najwyższej i najniższej;

Poza formuła de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpi§ szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 5a% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi