Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu używanego – autobus FS Lublin 351417

10 maja 2018

Burmistrz miasta Kock ogłasza przetarg prowadzony w formie licytacji na sprzedaż autobusu FS LUBLIN 351417 o nr rejestracyjnym LLB 6L11

 1. Nazwa i siedziba:

Gmina Kock. ul. Jana Pawła II 29. 21-150 Kock tel./fax: 81-8591004. 81-8591059

 1. Przetarg na sprzedaż samochodu odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, sala konferencyjna – I piętro
 2. Pojazd można oglądać w Poizdowie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 81 8578163
 3. Osobą w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Zbigniew Mitura – dyrektor Zespołu Szkół w Poizdowie.
 4. Przedmiot sprzedaży:

Autobus FS LUBLIN

 • nr rejestracyjny LLB 6L11;
 • właściciel pojazdu, adres Urząd Miejski w Kocku. ul. Jana Pawła II 29. 21-150 Kock:
 • nr identyfikacyjny pojazdu SUL 351417X0014192:
 • rok produkcji/data pierwszej rejestracji 1999/20.10.1999 r.:
 • brak ważnych badań technicznych;
 • ubezpieczenie do 18.07.2018 r.
 • odczytany stan licznika 472.474 km;
 • dopuszczalna masa całkowita 3500 kg;
 • rodzaj pojazdu: autobus. 14 miejsc;
 • pojemność skokowa i moc silnika: 2417 cm’. 63.5 kW;
 • kolor nadwozia: czerwony

Pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada nowe ogumienie. Pojazd użytkowany był w różnych warunkach drogowych do dow ozów uczniów.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 23 maja 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego o nr 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150 BS Kock.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 3. Cena wywoławcza samochodu wynosi 1000,00 zł brutto, wadium 100 zł.
 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 5. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane w licytacji przez pełnomocnika, który musi legitymować się oryginałem pełnomocnictwa.
 6. Przedstawiciele osób prawnych występujących w licytacji winny legitymować się stosownymi mocowaniami do wystąpienia w licytacji w imieniu osoby prawnej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zwraca się w terminie 7 dni. odpowiednio od dnia dokonania wyboru oferty.
 8. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 9. Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 10. Warunki szczegółowe: Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się w górę poprzez postąpienie. Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 10 zł.
 11. Oferty ustne należy składać po podaniu przez prowadzącego licytację do wiadomości uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą. Po ustaniu postąpienia i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny. przedmiot przetargu uważa się za sprzedany.
 12. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
 13. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.
 14. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Kocku terminie określonym przez sprzedającego.
 15. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Regulamin przetargu

Zarzadzenie Nr 0050.1.275.2018