Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie w sprawie konkursu na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kock na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie Gminy Kock w 2018 r.

26 stycznia 2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kock (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 3919) Burmistrz Miasta Kock ogłasza konkurs na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kock na realizację zadań Gminy w zakresie:

„Rozwoju sportu na terenie Gminy Kock w 2018 r.”

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kock.
 2. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele publiczne z zakresu sportu z wymienionych poniżej:
 • poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów działających na terenie Gminy Kock;
 • osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników, zespoły i drużyny z klubów działających na terenie Gminy Kock;
 • umożliwienie mieszkańcom uprawiania sportu w klubach działających na terenie Gminy Kock;
 • poprawa kondycji fizycznej mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do uprawiania sportu w klubach działających na terenie Gminy Kock;
 • popularyzowanie i promocja sportu.
 1. Z budżetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie na dofinansowanie:
 • zakupu wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej pomocy lub jej wyposażenia;
 • organizację i udział w zawodach sportowych tj.: koszty przejazdu (w tym koszty dojazdu zawodników na zawody i treningi), opłat sędziowskich, wyżywienia i noclegów zawodników, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów;
 • przygotowanie do zawodów, tj.: wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej;
 • opłaty regulaminowe (opłaty wpisowe do rozgrywek, opłaty za rejestrację zawodników nowozgłoszonych, opłaty za uprawnienia zawodników do gry, opłaty za wyrejestrowanie zawodnika, opłaty za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem – umową, wpisowe na zawody), licencje i ubezpieczenia NW wszystkich zawodników biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie zawodników;
 • bieżące wydatki utrzymania sprzętu i odzieży sportowej;
 • kosztów obsługi zadania, w tym obsługi księgowej, materiałów biurowych i sprzętu
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
 • siedziba klubu sportowego w granicach administracyjnych Gminy Kock;
 • posiadanie licencji klubu sportowego w określonej dyscyplinie sportu wnioskowanej do dofinansowania;
 • posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje);
 • uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;
 • złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.
 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kock przeznacza się kwotę 75 tysięcy złotych.
 2. Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kock na 2018 r. i może ulec zmianie.
 3. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 4. Termin składania wniosków: do dnia 01 lutego 2018 r.
 5. Termin rozstrzygnięcia: konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 10 dni roboczych od dnia terminu złożenia wniosków.
 6. Podmioty, które nie spełniły wymogów oceny formalnej nie będą brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej. Burmistrz Miasta Kock może w uzasadnionych przypadkach wezwać podmiot do uzupełnienia wniosku.
 7. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.
 8. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
 9. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:
 10. aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot nie składał oferty w roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w KRS;
 11. kserokopię aktualnej licencji klubu sportowego w danej dyscyplinie sportu przyznaną przez polski związek sportowy.
 12. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 01 lutego 2018 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 13. Koperta winna być opisana następująco:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KOCK W 2018 ROKU. 

 1. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek.
 2. Wytyczne konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej miasta [email protected] lub dostępne w Urzędzie Miejskim w Kocku – pokój 8.
 3. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku.
 4. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany o decyzji Burmistrza Miasta Kock w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

Sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu

Zał. nr 1 do zarządzenia 0050.1.249.2018

Zał. nr 2 do zarządzenia 0050.1.249.2018

Zał. nr 2 do zarządzenia 0050.1.249.2018

Zarządzenie 0050.1.249.2018