Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2020 roku

4 czerwca 2020

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kock ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2020 roku:

I. Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a mianowicie:
1) organizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) organizacji zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze masowym;
3) działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i uspołeczniającej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Kwota przeznaczona na wsparcie zadań, o których mowa powyżej wynosi 5.000 zł.

II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadań musi nastąpić w 2020 roku i obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.
2. Warunki realizacji zadania:
a) zadanie musi być zrealizowane na terenie Gminy Kock;
b) podmiot składający ofertę powinien dysponować odpowiednimi zasobami osobowymi
i rzeczowymi, zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania.
3. Podmiot składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty lub potwierdzone przez osoby upoważnione (zgodnie z zapisami statutowymi) kserokopie tych dokumentów:
a) aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot nie składał oferty
w roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w KRS. Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego powinien złożyć aktualny statut organizacji lub inny dokument stwierdzający zakres prowadzonej działalności;
b) oświadczenie oferenta zawierające imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz sposób reprezentowania podmiotu zgodny
z postanowieniami statutu;
c) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu o nieprowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego;
d) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego i ZUS),
e) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.
2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
z zakresu pożytku publicznego.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie. Oferty niezłożone we wskazanym terminie lub te, które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej spośród zgłoszonych ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Przy otwarciu kopert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.
4. Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kock dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zatwierdzenie wyboru oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
6. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Kock po podpisaniu stosownej umowy.
7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) przedstawioną kalkulację kosztów zadania publicznego;
c) proponowaną jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zamierzają zrealizować zadanie publiczne;
d) proponowany przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, a także świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) realizację zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne.
8. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Kocku. Konkurs ma charakter jawny.
9. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz uwarunkowania wynikające ze specyfiki zadań są dostępne w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 w Sekretariacie Urzędu u Zastępcy Burmistrza.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 26 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 w Sekretariacie Urzędu do godz.15.00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i opisana nazwą zadania, na które została złożona „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock
w 2020 roku”.

VI. Wysokość dotacji planowanych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku wynosiła 5.000 zł.
W dniu 8 maja 2019 r. został ogłaszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock.
Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym został unieważniony.