Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Powszechny Spis Rolny 2020

23 czerwca 2020

Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. _Spisowa krzyżówka językowa_ – Regulamin

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

pt. „Wyszukiwanka językowa”

Pliki do pobrania w pdf:

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. _Wyszukiwanka językowa_ – Zadanie konkursowe

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. _Wyszukiwanka językowa_ – Regulamin

REGULAMIN
Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.
CEL KONKURSU
2. Celem Konkursu jest:
• rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
• poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
• poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci.
ZADANIE KONKURSOWE
3. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem”) polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami nawiązującymi do zwierząt gospodarskich, pracy rolników, maszyn rolniczych i innych aspektów objętych Powszechnym Spisem Rolnym, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce, a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło.
UCZESTNICY KONKURSU
4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każde dziecko uczące się w klasach 1-3 szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego.
WYMOGI KONKURSOWE
5. Zadaniem Uczestnika jest jak najszybsze wykonanie Zadania, którego tematyka nawiązuje do zagadnień objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, stanowiącym jedyne źródło pozwalające dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
6. W celu rozwiązania Zadania, należy pobrać i wydrukować plik o nazwie Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Zadanie konkursowe dostępny na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkursy,163,1.html
7. Rozwiązanie Zadania polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami i zaznaczeniu ich na kartce w widoczny
sposób (np. kolorowym markerem lub kredką), a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło.
8. Rozwiązanie Zadania należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę e-mail: [email protected]
9. Rozwiązanie Zadania przesyła w imieniu Uczestnika jego rodzic/opiekun prawny.
10. Przesłanie rozwiązania Zadania na Konkurs jest jednoznaczne z deklaracją rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika o:
• zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i przystąpieniu do Konkursu w sposób dobrowolny,
• wyrażeniu zgody i akceptacji warunków Regulaminu, w tym zapoznaniu się z treścią dotyczącą procedury przyznawania i odbioru nagród i jej pełnej akceptacji,
• zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
11. Wraz z rozwiązaniem Zadania, należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenie (zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu).
12. W przypadku nieprzesłania dokumentu, o którym mowa w ust. 11, rozwiązanie Zadania nie będzie brane pod uwagę w Konkursie.
13. W tytule wiadomości należy wpisać: Wyszukiwanka językowa. Cała wiadomość e-mail powinna być nie większa niż 15 MB. Jeżeli załączniki składają się na wielkość powyżej 15 MB, należy wysłać je w postaci dwóch odrębnych wiadomości.
14. Zadanie musi być rozwiązane przez Uczestnika samodzielnie i indywidualnie. Nadesłanie rozwiązania Zadania na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie.
15. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne rozwiązania Zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do 25 listopada 2020 r.
NAGRODY
17. Fundatorem nagród jest Organizator.
18. Nagrody zostaną przyznane dwudziestu Uczestnikom, którzy jako pierwsi prześlą poprawne rozwiązanie Zadania.
19. Zwycięzcy Konkursu otrzymają zestawy atrakcyjnych gadżetów związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w tym puzzle, kredki, gry logiczne, świnki skarbonki i inne.
20. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie.
21. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
22. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 14 dni od powiadomienia zwycięzców Konkursu o wygranej na adres podany w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
UWAGI KOŃCOWE
24. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
25. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
26. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania w przypadku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
27. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
28. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
29. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Organizatora: https://lublin.stat.gov.pl/
ZAŁĄCZNIKI
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
pt. „Wyszukiwanka językowa”
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Urząd Statystyczny w Lublinie (US Lublin) informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”.
III. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Państwa dzieciom wzięcie udziału w Konkursie.
IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będą upoważnieni pracownicy US Lublin oraz podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie dotyczącej go dokumentacji.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania materiałów z Konkursu, to jest przez okres 5 lat od jego zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych i przepisów wewnętrznych administratora.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Lublin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: [email protected]
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
pt. „Wyszukiwanka językowa”
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
UCZESTNIKA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PT. „WYSZUKIWANKA JĘZYKOWA”
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
DATA URODZENIA
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA
(Nazwa i adres placówki)
KLASA
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”.
2. Oświadczam, że załączone rozwiązanie Zadania zostało wykonane przez moje dziecko samodzielnie oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu dziecka ponoszę wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.
3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział dziecka w Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z udziałem w Konkursie dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” i jego promowaniem.
5. Jestem świadomy/-a przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą mnie/mojego dziecka.
6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”, i wyrażam zgodę na wszystkie punkty tam zawarte.
7. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………..… ………………………………………..…
Miejscowość i data Czytelny podpis

 

Quiz z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół podstawowych i średnich przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Uczniu rozwiąż quiz (test wyboru) umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/nLGL45iJAsbU2Asq5.

 

Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 16 listopada 2020 r.

 

Celem konkursu jest:

– rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;

– wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów;

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół:

Dla 60 najlepszych uczniów: powerbank, pendrive, koc piknikowy, ręcznik szybkoschnący, koszulka T-shirt, czapka z daszkiem (gadżety z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020).

 

Dodatkowo każda szkoła, której uczniowie znajdą się wśród zwycięzców konkursu otrzyma 1 zestaw piłek (piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej)  z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (maksymalnie 60 szkół).

Regulamin konkursu

Burmistrz Miasta Kock – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kock. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki: 1) być pełnoletnim, 2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kock, 3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe umiejętności: 1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, 2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych, 3) pełna sprawność fizyczna, 4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność), 5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy, 6) posiadanie prawo jazdy kat. B.
Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, Kandydat na rachmistrza terenowego: a) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; b) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
Zał. nr 1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem :
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu
– adresu email.
Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu)
Zał. nr 2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-6 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu). Zał. nr 3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Zał. nr 4) Informacja dotycząca RODO
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 18) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Kocku 21-150 Kock ul. Jana Pawła II 29 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Anna Guz-Śmiecińska, Tel. 818591004 wew. 34
Uwagi: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Burmistrz Miasta Kock
Tomasz Futera
Kock dnia 15.06.2020

Zgłoszenie_kandydata_oraz_oświadczenie_pkt_1-4 kock

Oświadczenie_o_niekaralności Kock

Oświadczenie_pkt_1-6Kock

Klauzula informacyjna – nabór na rachmistrzów – Kock