Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego – uchylenie rozporządzenia w sprawie grypy ptaków

5 stycznia 2023

Rozporządzenie Nr 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego,
lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 6837).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wymienionych w § 2 rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 grudnia 2022 r.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

Uzasadnienie
rozporządzenia Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022
r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego,
lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 6837), zostało wydane na wniosek Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie
w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu utrzymywanego w gospodarstwie
zlokalizowanym na terenie miejscowości Kaniwola, w gminie Ludwin, w powiecie łęczyńskim.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) Wojewoda
uchyla wydane rozporządzenie na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.
W związku z zakończeniem działań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarach określonych w rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r. Lubelski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii w Lublinie pismem z dnia 18 stycznia 2023 r. wystąpił o uchylenie ww. rozporządzenia oraz poinformował, że na obszarach objętych ograniczeniami wykonano kontrole
gospodarstw utrzymujących drób i nie stwierdzono kolejnych przypadków zachorowań drobiu na wysoce zjadliwą grypę ptaków. Tym samym wydanie rozporządzenia jest uzasadnione.