Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego

24 lipca 2019

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), w związku z wyznaczeniem w dniu 19 lipca 2019 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń, w miejscowości Talczyn, gmina Kock, gdzie obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje: § 1. Określa się: 1) obszar zapowietrzony o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący: a) w powiecie lubartowskim w gminie Kock miejscowości: Annopol, Talczyn, Talczyn Kolonia, część miejscowości Kock położona na północ od drogi krajowej 48, b) w powiecie łukowskim w gminie Serokomla miejscowość Nowa Ruda; 2) obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łukowskim i radzyńskim, o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący: a) w powiecie lubartowskim w gminie Kock miejscowości: Annówka, Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia, Bożniewice, Górka, Lipniak, część miejscowości Kock położona na południe od drogi krajowej 48, Poizdów, Poizdów Kolonia, Ruska Wieś, Wygnanka, Zakalew, b) w powiecie lubartowskim w gminie Jeziorzany miejscowości: Krępa, Skarbiecierz, Skrawki, Stoczek Kocki, c) w powiecie lubartowskim w gminie Michów miejscowość Giżyce, d) w powiecie lubartowskim w gminie Firlej miejscowości: Bykowszczyzna, Pożarów, Wola Skromowska, Wólka Rozwadowska, e) w powiecie lubartowskim w gminie Ostrówek miejscowości: Babczyzna, Dębica, Tarkowica, f) w powiecie łukowskim w gminie Serokomla miejscowości: Bielany Duże, Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Hordzież, Józefów Duży, Pieńki, Poznań, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka, g) w powiecie łukowskim w gminie Wojcieszków miejscowości: Marianów, Nowinki, Oszczepalin I, Oszczepalin II, Wola Bobrowa, Zofijówka, h) w powiecie radzyńskim w gminie Borki miejscowości: Borki, Krasew, Maruszewiec, Nowiny, Osowno, Pasmugi, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Osowińska. § 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się: 1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii; 2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii; 3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie; 4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

Id: C92FC27B-8E0F-430C-A200-037B31CF1B26. Przyjety Strona 2

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii; 6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów; 7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się: 1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) pasz, d) nawozów naturalnych, e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m; 5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym; 6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym; 7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu. § 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się: 1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii; 2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie; 3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt. § 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się: 1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) pasz, d) nawozów naturalnych, e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

Id: C92FC27B-8E0F-430C-A200-037B31CF1B26. Przyjety Strona 3

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m. § 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. § 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Lubartowie, Łukowie i Radzyniu Podlaskim, Starostom: Lubartowskiemu, Łukowskiemu i Radzyńskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Lublinie, Komendantom Powiatowym Policji w Łukowie i Radzyniu Podlaskim, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i Radzyniu Podlaskim, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1. § 8. Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4. § 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin wymienionych w § 1 oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. § 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek