Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uwaga! – wymiana wodomierzy

10 września 2021

lnformuję, że od drugiej połowy września 2021 r. we wszystkich nieruchomościach rozpocznie się bezpłatna dla mieszkańców wymiana wodomierzy na ultradźwiękowe z systemem zdalnego odczytu radiowego w ramach projektu p.n. ,,lnfrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, która będzie prowadzona przez firmę Netland sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Wobec powyższego proszę o bezwarunkowe udostępnienie wyposażonym w identyfikatory pracownikom pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze. W przypadku nieobecności domowników zostanie pozostawiona kartka z informacją
o konieczności kontaktu i umówienia na dogodny termin.
Uniemożliwienie uprawnionym osobom wstępu na posesję i dokonania wymiany wodomierza głównego, bądź nieobecność właściciela w uzgodnionym, drugim terminie będzie skutkowała wszczęciem procedury rozwiązania umowy na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków kończącej się odcięciem dopływu wody do nieruchomości, Proszę o czytelne podpisywanie protokołów montażu wodomierzy oraz podawanie adresu email do elektronicznego przekazywania faktur.
Zespoły dokonujące wymiany wodomierzy będą pracowały od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-18.00 według harmonogramu ustalonego z urzędem.
Szczegółowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Kocku w pokoju nr 12 (parter)tel, 818591004 lub 005 wewn. 45 lub mailowo [email protected]
Koordynatorem montażu ze strony urzędu jest Pan Stanisław Kowalewski, tel. 887 618 316, dostępny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 18.00.

Kontakt osoby odpowiedzialnej z ramienia firmy wymieniającej wodomierze:

Artur Wójtowicz tel. 739 090 940

Burmistrz Miasta Kock
Tomasz Futera