Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Wybory ławników kadencji 2024-2027

16 maja 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Kocku z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
– do Sądu Rejonowego w Lubartowie 1 ławnika, w tym 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. Jest nieskazitelnego charakteru;
3. Ukończył 30 lat;
4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. Nie przekroczył 70 lat;
6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. Duchowni;
7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. Radni gminy, powiatu i województwa.
• Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku:
1. Prezesi sądów;
2. Stowarzyszenia;
3. Organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
4. Grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na
podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego
rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można pobierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Kocku pok. Nr 14 w godzinach 8.00 – 13.00.
Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy.
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób ławnicy

Oświadczenie kandydata przestepstwo

Oświadczenie kandydata władza rodzicielska