Ważne dla przedsiębiorcy

27 maja 2013

Kalendarz przedsiębiorcy

do 7 dnia miesiąca – termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
do 10 dnia miesiąca – termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłaca się składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia innych osób),
do 15 dnia miesiąca – termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się pracowników,
do 20 dnia miesiąca: termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),
do 25 dnia miesiąca: termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,
do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników,
do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Pamiętaj!
Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.

Ważniejsze adresy

URZĄD SKARBOWY w LUBARTOWIE

21-100 Lubartów, ul. Legionów 55

ZAKŁAD OPIEKI SPOŁECZNEJ Inspektoratorat w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Cicha 5

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY (REGON)

20-950 Lublin, ul. Leszczyńskiego 48

tel. 533-27-14

www.mikroporady.pl  – ważne informacje dla przedsiębiorców i bezpłatne porady

Poradnik przedsiębiorcy: https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy