System Gospodarowania Odpadami

12 września 2013

Od 1 lipca 2020 r. zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Kock

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Kock od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Kock stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 3.
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
5. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje w wysokości:
a) 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób;
b) 3 zł od piątego i każdego kolejnego mieszkańca.

Do pobrania:

Druk deklaracji odpady od 1 lipca 2020 – plik WORD

Druk deklaracji odpady od 1 lipca 2020 – plik PDF

Nowy regulamin PSZOK – od 1 lipca 2020

Harmonogram odbioru odpadów 2020-2021

 

Doo pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Kock!
W związku z przyjętą przez Sejm RP w lipcu 2019 r. zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kocku została zobowiązana do podjęcia nowych uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami w gminie.
Od 1 lipca 2020 r. będzie to skutkować pewnymi zmianami w funkcjonującym dotychczas gminnym systemie, zmianą sposobu naliczania oraz wysokości stawek opłat, nowymi obowiązkami dla właścicieli nieruchomości i niewielkimi zmianami zasad segregacji. Poniżej najważniejsze z nich: 1) zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca (zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i w firmach) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym władze gminy, które nałożą podwyższoną opłatę w wysokości 2 – krotnej wartości stawki podstawowej;
2) wszyscy właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mają obowiązek złożenia nowych deklaracji na odbiór odpadów segregowanych w terminie do 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kocku pokoju nr 12 (parter) – Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej;
3) nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady (przedsiębiorstwa, sklepy itp.) pozostają objęte gminnym systemem, ale będzie to dobrowolne; wszyscy właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia w tej sprawie (zgoda/brak zgody) w terminie do 25 czerwca 2020 r., brak zgody będzie oznaczać obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do prowadzenia na terenie Gminy Kock tego rodzaju działalności oraz kontrolowanie przez pracowników urzędu miejskiego tych umów, rachunków z tytułu ponoszenia stosownych opłat oraz realizacji innych obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 4) właściciele nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować obniżoną stawką opłaty miesięcznej, zaś samorząd jest zobowiązany ich kontrolować, jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują w nim wszystkich odpadów biodegradowalnych, stracą upust w opłacie;
5) zmieni się sposób ustalania opłaty, zamiast od gospodarstwa domowego jej wysokość będzie ustalana od osoby zamieszkującej nieruchomość;
6) z powodu ponad dwukrotnego wzrostu cen składowania odpadów w ZZOK w Adamkach oraz kosztów ich transportu znacznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone przez gminę; w związku z tym, że ustawodawca zabrania dopłacania z budżetu gminy do systemu zagospodarowania odpadów Rada Miejska w Kocku została zmuszona do podjęcia uchwały skutkującej wzrostem miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów;
7) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej i firm np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych, w sprawach odbioru tych odpadów należy kontaktować się bezpośrednio z firmami wyspecjalizowanymi w tym zakresie;
8) jeśli zmianie ulegną harmonogramy odbioru odpadów, to nowe zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości;
9) w celu uszczelnienia systemu i utrudnienia różnych manipulacji podczas odbioru odpadów przypominam o obowiązku naklejania na każdy wystawiany worek i pojemnik indywidualnego kodu kreskowego, w przypadku wyczerpania zapasu worków, bądź kodów należy zgłosić się po dodatkowe, bezpłatne, do Urzędu Miejskiego w Kocku – pokój nr 12, worki bez kodu kreskowego nie będą odbierane!!
Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Miasta Kock
/-/ Maciej Tracz
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kock przy ul. Generała Kleeberga 50 (baza SKR) czynny jest w piątki w godz. 11:00—18:00 oraz w pierwsze soboty miesiąca w godz. 10:00—14:00. W PSZOK przyjmowane są odpady problemowe oraz frakcje segregowane, oprócz bioodpadów, gdyż gmina zapewnia odbieranie ich w całości z miejsc wytwarzania od właścicieli nieruchomości nie korzystających z kompostownika, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny, z mebli należy wcześniej usunąć elementy metalowe, a opony powinny być oczyszczone.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM w Kocku, pokój nr 12, tel. (81) 85 91 004 lub 005, wewn. 45; e-mail: [email protected]

 

Urząd Miejski informuje o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów niebezpiecznych przez mieszkańców Gminy Kock takich jak:

 • Gruz                              
 • Sprzęt elektroniczny
 • Baterie i akumulatory
 • Przeterminowane leki
 • Folie ogrodnicze
 • Opony
 • Chemikalia (np. farby)
 • Oleje, smary
 • Złom
 • Żarówki

 

Odpady można dostarczyć na teren PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  przy ul. Gen. Kleeberga 50 w dniach:

 • każdy piątek  11:00 – 18:00
 • każda pierwsza sobota miesiąca – 10:00 – 14:00

Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kock za bieżący okres rozliczeniowy.