Fundusze UE

5 czerwca 2013

PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 SPORTOWA POLSKA PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

EDYCJA 2020

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Poizdowie

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH EDYCJA 2020

Przebudowa drogi gminnej nr 112605L (ul. Św. Jana Chrzciciela)od km 0+000 do km 0+830 w mieście  Kock

PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie

Rozbudowa zaplecza technicznego OSP w Kocku

Promocja LGR i gminy Kock poprzez wydanie publikacji

Wzrost atrakcyjności turystycznej w gminie Kock

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kock

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Przebudowa drogi gminnej nr 112642L w m. Białobrzegi w gminie Kock

RPO WL 2014-2020

Pogodna jesień. Kluby Seniora w Gminie Kock

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Kock

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock

Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kock

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Utworzenie przedszkola publicznego w Poizdowie

PROW 2014-2020

Budowa Kanalizacji sanitarnej na ulicy Berka Joselewicza od granic aglomeracji

Przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

„Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku”

„Plac przy pomniku Generała Kleeberga przestrzenią publiczną dla mieszkańców i turystów”

„Bawię się – rozwijam się. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Kocku”

„Kock pamięta o swojej historii – rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”

„Rozwijam się przez zabawę – doposażenie placu Zabaw przy Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga”

„Dziś ćwiczenia, jutro zdrowie. Budowa profesjonalnej siłowni plenerowej w Kocku”

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kock”

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Górka w gminie Kock”

„Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230”

„Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250”

 

PROW 2007-20013 

Zagospodarowanie placów wokół miejsc pamięci wraz z przebudową chodników w ulicy Warszawskiej i Wojska Polskiego

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Kock

SAPARD 2003 – 2004

Budowa dróg Kolonia Białobrzegi – Poizdów,  budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonia Poizdów, Wygnanka, Ruska Wieś, Białobrzegi, Białobrzegi Folwark, Poizdów, Poizdów Kolonia

ZPORR

Budowa sieci wodociągowej w gminie Kock

PROGRAMY NARODOWE

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

EFS

I. Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

II. Gmina Kock realizuje projekt pn. „My też chcemy mieć swoją szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

RPO WL

Rewitalizacja miasta Kock

Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów

Budowa dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej

zintegrowany-system-wodno-kanalizacyjny-w-gminie-kock/

PO RYBY 2007 – 2013

Rewitalizacja miasta Kock – etap I

Rewitalizacja miasta Kock – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

WFOŚiGW 2007-2009

Projekty realizowane z pożyczek z WFOŚiGW w latach 2007-2009