Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kock

2 lutego 2018

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dotyczy wymiany istniejących opraw oświetleniowych zlokalizowanych w gminie Kock w miejscowościach: Annówka, Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia, Bożniewice, Górka, Kock, Poizdów, Poizdów Kolonia, Ruska Wieś, Talczyn, Zakalew oraz budowy nowych energooszczędnych punktów świetlnych – 19 szt w Kocku ul. Apteczna i msc. Poizdów. Pod względem korzyści finansowych realizację projektu najbardziej odczują władze Gminy Kock, którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ww ulic odczują różnicę w znacznym spadku kosztów ich utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla osób korzystających dróg przy których realizowana będzie inwestycja będzie poprawa jakości oświetlania ulicznego (lepsza jakość światła). Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel środowiskowy związany z poprawą powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Wnioskowany do dofinansowania projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania produkowaną głównie z węgla. Inwestycja zgodna jest z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kock. Główne zadania przewidziane do realizacji: 612 punktów oświetlenia do przebudowy na energooszczędne oświetlenie LED wraz z wymianą opraw, montaż 19 szt. nowych energooszczędnych punktów świetlnych, w tym posadowienie 8 nowych słupów w Kocku przy ul. Aptecznej. Dodatkowo planuje się montaż systemu do monitoringu jakości powietrza składającego się ze stacji pomiarowej oraz tablicy wyświetlającej stan jakości (poziom zanieczyszczeń) powietrza oraz działania promocyjno – informacyjne zachęcające mieszkańców czy przedsiębiorców do przechodzenia na gospodarkę energooszczędną.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.05.05.00-06-0003/16-00 z dnia 15.12.2017 roku.

Całkowita wartość projektu:  1 250 771,53 zł

Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych – 880 280,40 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu: 30.12.2019 r.