System Gospodarowania Odpadami dla Firm

22 lutego 2016

Od 1 lipca 2020 r. zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Kock

Nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady (przedsiębiorstwa, sklepy itp.) pozostają objęte gminnym systemem, ale będzie to dobrowolne. Wszyscy właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia w tej sprawie (zgoda/brak zgody) w terminie do 25 czerwca 2020 r. Brak zgody będzie oznaczać obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do prowadzenia na terenie Gminy Kock tego rodzaju działalności oraz kontrolowanie przez pracowników urzędu miejskiego tych umów, rachunków z tytułu ponoszenia stosownych opłat oraz realizacji innych obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

Nowe stawki opłat od 1 lipca 2020 r.

1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne:
1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 6,35 zł;
2) za pojemnik o pojemności   240 l – w wysokości   12,70 zł;
3) za pojemnik o pojemności  1100 l – w wysokości   58,20 zł;
4) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 370,40 zł.
2. Ustala się podwyższone miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkanej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 12,70 zł;
2) za pojemnik o pojemności   240 l – w wysokości   25,40 zł;
3) za pojemnik o pojemności  1100 l – w wysokości 116,40 zł;
4) za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 740,80 zł.

Szanowni mieszkańcy Gminy Kock
W związku z przyjętą przez Sejm RP w lipcu 2019 r. zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kocku została zobowiązana do podjęcia nowych uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami w gminie.
Od 1 lipca 2020 r. będzie to skutkować pewnymi zmianami w funkcjonującym dotychczas gminnym systemie, zmianą sposobu naliczania oraz wysokości stawek opłat, nowymi obowiązkami dla właścicieli nieruchomości i niewielkimi zmianami zasad segregacji. Poniżej najważniejsze z nich: 1) zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca (zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i w firmach) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym władze gminy, które nałożą podwyższoną opłatę w wysokości 2 – krotnej wartości stawki podstawowej;
2) wszyscy właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mają obowiązek złożenia nowych deklaracji na odbiór odpadów segregowanych w terminie do 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kocku pokoju nr 12 (parter) – Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej;
3) nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady (przedsiębiorstwa, sklepy itp.) pozostają objęte gminnym systemem, ale będzie to dobrowolne; wszyscy właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia w tej sprawie (zgoda/brak zgody) w terminie do 25 czerwca 2020 r., brak zgody będzie oznaczać obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do prowadzenia na terenie Gminy Kock tego rodzaju działalności oraz kontrolowanie przez pracowników urzędu miejskiego tych umów, rachunków z tytułu ponoszenia stosownych opłat oraz realizacji innych obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 4) właściciele nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować obniżoną stawką opłaty miesięcznej, zaś samorząd jest zobowiązany ich kontrolować, jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują w nim wszystkich odpadów biodegradowalnych, stracą upust w opłacie;
5) zmieni się sposób ustalania opłaty, zamiast od gospodarstwa domowego jej wysokość będzie ustalana od osoby zamieszkującej nieruchomość;
6) z powodu ponad dwukrotnego wzrostu cen składowania odpadów w ZZOK w Adamkach oraz kosztów ich transportu znacznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone przez gminę; w związku z tym, że ustawodawca zabrania dopłacania z budżetu gminy do systemu zagospodarowania odpadów Rada Miejska w Kocku została zmuszona do podjęcia uchwały skutkującej wzrostem miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów;
7) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej i firm np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych, w sprawach odbioru tych odpadów należy kontaktować się bezpośrednio z firmami wyspecjalizowanymi w tym zakresie;
8) jeśli zmianie ulegną harmonogramy odbioru odpadów, to nowe zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości;
9) w celu uszczelnienia systemu i utrudnienia różnych manipulacji podczas odbioru odpadów przypominam o obowiązku naklejania na każdy wystawiany worek i pojemnik indywidualnego kodu kreskowego, w przypadku wyczerpania zapasu worków, bądź kodów należy zgłosić się po dodatkowe, bezpłatne, do Urzędu Miejskiego w Kocku – pokój nr 12, worki bez kodu kreskowego nie będą odbierane!!
Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Miasta Kock
/-/ Maciej Tracz
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kock przy ul. Generała Kleeberga 50 (baza SKR) czynny jest w piątki w godz. 11:00—18:00 oraz w pierwsze soboty miesiąca w godz. 10:00—14:00. W PSZOK przyjmowane są odpady problemowe oraz frakcje segregowane, oprócz bioodpadów, gdyż gmina zapewnia odbieranie ich w całości z miejsc wytwarzania od właścicieli nieruchomości nie korzystających z kompostownika, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny, z mebli należy wcześniej usunąć elementy metalowe, a opony powinny być oczyszczone.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM w Kocku, pokój nr 12, tel. (81) 85 91 004 lub 005, wewn. 45; e-mail: [email protected]

Do pobrania:

Druk deklaracji-odpady-od 1 lipca 2020

Druk oświadczenia-odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanej 2020

Firmy odbierające odpady rolnicze

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kock zamieszcza informację dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

• Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – usługa odpłatna.
• EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej– usługa odpłatna.
• Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 81 7521044 lub 81 7521045 – folia odpadowa (niezanieczyszczona) – usługa odpłatna.
• PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. 691122387 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej) – usługa odpłatna.
• REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m. in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin– usługa odpłatna.
• Green-Land Łazy 292A, 21-400 Łuków tel. 515-901-946 lub 503-105-787 – folia po sianokiszonce, worki po nawozach – odpady należy dostarczy do siedziby firmy – usługa bezpłatna.

OPONY ROLNICZE

• P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa – opony rolnicze, tel. 691370360.
• Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999 (transport we własnym zakresie).
• Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie).
• Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337.
• Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04.
• Grupa RECYKL S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 667-955-563.