Czyste powietrze

23 marca 2023

PUNKT KONSULTACYJNY RZĄDOWEGO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

BĘDZIE CZYNNY W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOCKU W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK W GODZINACH OD 9.00 DO 14.00 W POKOJU NR 12 NA PARTERZE (TEL. 81 8591004 LUB 005 WEWN. 45)

Został utworzony dla mieszkańców Gminy Kock na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU

– udzielenie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie;

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie;

– przekazanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu ich oceny formalnej i merytorycznej;

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dofinansowanie można pozyskać na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę starych i niefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniajace najwyzsze normy. Mogą na nie liczyć beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

            Aktualnie maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynoszą:

  • poziom podstawowy (część 1), do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135.000 zł – maksymalna kwota dotacji wynosi 66.000 zł plus 1.200 zł za audyt energetyczny;
  • poziom podwyższony (część 2), do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

1.894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

2.651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji wynosi 99.000 zł plus 1200 zł za audyt energetyczny;

  • poziom najwyższy (część 3), do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,

1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

maksymalna kwota dotacji wynosi 135.000 zł plus 1200 zł za audyt energetyczny.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, z ośrodka pomocy społecznej zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte, jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę, jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez beneficjentów.

Aktualna wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
  • osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  • zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej beneficjentowi.

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

Możliwy jest też zakup i montaż kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html/  lub

http://czystepowietrze.gov.pl/

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://portal.wfosigw.pl/sciezka-przez-wfosigw

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem: https://czystepowietrze.gov.pl/

 ZAPRASZAMY!!