Wsparcie dla inwestorów

27 maja 2013

Wsparcie dla inwestorów

WSPARCIE DLA INWESTORÓW

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

Zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców.

Od 30 czerwca 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące systemu udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, które funkcjonowały do tej pory wyłącznie w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski przez firmy realizujące nowe inwestycje, zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Uzyskanie tego rodzaju pomocy publicznej jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) i jakościowych, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej. Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji są: koszt nabycia gruntu; nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych np. maszyn; nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.) lub dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.

Zgodnie z nowymi regulacjami na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

 • wszystkie przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy też firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier; uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych, wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego, czy sektora transportowego;
 • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Nowe zasady wsparcia:

– zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony, nie dłuższy niż 15 lat;

– jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu;

– kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw;

– kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników;

– preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych;

– warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich firm;

– jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających strefami;

– szybsze decyzje dotyczące wsparcia.

 Zysk firmy:

– inwestorzy, którzy zdecydują się na działalność w Kocku mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy – na terenie powiatu lubartowskiego wynoszą one: 50% dla inwestorów dużych (powyżej 250 pracowników), 60% dla średnich (do 250 pracowników) i 70% dla małych (do 50 pracowników) oraz mikro (do 10 pracowników); szczegółowe informacje oraz zasady działania dostępne są na stronie internetowej SSE EURO-PARK Mielec;

– możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;

– dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;

– dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;

– możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

 Jak starać się o wsparcie?

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do firmy zarządzającej daną strefą. Decyzję o wsparciu na terenie powiatu lubartowskiego wydaje zarządzający obszarem, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Należy złożyć tam odpowiedni wniosek, a inwestycja będzie weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu. Decyzja wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony (nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż lat 15 w przypadku, gdy decyzja o wsparciu wydawana jest na inwestycję zlokalizowaną na terenie położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej), którego obowiązywanie zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru. Na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

 Więcej informacji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, tel.: (17) 788 72 36, e-mail:[email protected], https://europark.arp.pl/polska-strefa-inwestycji lub https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji.

 Granty rządowe.

Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Program stanowi jeden z instrumentów umożliwiających wsparcie projektów inwestycyjnych w Polsce. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Cechuje go indywidualne podejście do inwestora. Stanowi on instrument interwencji służący przyciągnięciu inwestorów uznanych za ważnych, przy zastosowaniu zindywidualizowanej obsługi z wykorzystaniem dotacji o wysokości dostosowanej – w określonych ramach – do specyfiki danego przypadku.

 Forma wsparcia.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 Beneficjenci.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln zł i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Tytuły wsparcia.

W ramach programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy; kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. Przedstawiciele Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz PAIH udzielają stosownych informacji m.in. na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i formalnych wymogów umożliwiających udzielenie wsparcia w ramach programu.

Więcej informacji.

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/program-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2023 https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy#

Kontakt dla inwestorów: [email protected], tel. +22 334 98 00

Pomoc regionalna

Przedsiębiorstwa działające w województwie lubelskim mogą korzystać z pomocy publicznejktóra dzieli się na trzy główne kategorie:

 • regionalną,
 • sektorową,
 • horyzontalną.

Najważniejszą formę pomocy regionalnej stanowi pomoc inwestycyjna, która przyznawana jest w przypadku realizacji inwestycji początkowych. Polegają one na zakupie rzeczowych aktywów trwałych (grunty, budynki, urządzenia
i maszyny) oraz niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, wiedza techniczna, know-how), które są związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub jego rozbudową, zróżnicowaniem produkcji w firmie czy istotnym przekształceniem procesu produkcyjnego. Wartość pomocy jest uzależniona od wysokości wydatków inwestycyjnych i wyznaczana w oparciu o jedno z dwóch kryteriów:

 • nakładów przeznaczonych na realizację inwestycji,
 • kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wyniku dokonania inwestycji poniesionych w okresie dwóch lat.

Na kwotę udzielanej pomocy wpływa także regionalna intensywność, czyli maksymalny odsetek kosztów projektu, które mogą zostać pokryte w ramach pomocy. W perspektywie 2022-2027 wskaźnik intensywności w województwie lubelskim wynosi 50%. – jest to najwyższa wartość wśród wszystkich regionów w Polsce.

Ze względu na przynależność przedsiębiorstwa do określonej branży przyznawana jest pomoc sektorowa. Dotyczy ona głównie firm prowadzących działalność w ramach tzw. sektorów wrażliwych, których sytuację na rynku można określić jako trudną. Do tej grupy należą: budownictwo okrętowe, żegluga morska, górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali, przemysł włókien sztucznych, przemysł motoryzacyjny oraz rolnictwo i rybołówstwo. Wsparcie udzielane jest w celu skutecznego rozwiązywania problemów długofalowych, często polega na obniżeniu zdolności produkcyjnych i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie lub pokryciu kosztów likwidacji działalności.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich rodzajów pomocy, pomoc horyzontalna nie jest związana z lokalizacją przedsiębiorstwa w danym regionie ani jego przynależnością do konkretnego sektora. Ten rodzaj pomocy nastawiony jest na realizację określonych celów przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu. W perspektywie 2022-2027 można wyróżnić kilka rodzajów pomocy, których dokładne warunki przyznawania określają dokumenty unijne i krajowe:

 • pomoc na restrukturyzację – udzielana firmom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i posiadającym opracowany plan restrukturyzacji, który ma na celu ponowne uzyskanie pozycji konkurencyjnej na rynku;
 • pomoc na ratowanie – udzielana podmiotom na czas opracowywania planu restrukturyzacji lub prowadzenia działań skutkujących likwidacją działalności;
 • pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – inwestycyjna, na zatrudnienie, na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety, na usługi doradcze oraz udział w targach;
 • pomoc na zatrudnienie – udzielana w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i rekrutacji osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną – na projekty badawczo-rozwojowe, działalność innowacyjną, techniczne studia wykonalności, pokrycie kosztów praw własności przemysłowej w sektorze MSP, usługi doradcze i wsparcia w zakresie innowacji, tymczasowe zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach;
 • pomoc na szkolenia – ogólne lub specjalistyczne szkolenia obecnych lub przyszłych pracowników przedsiębiorstw;
 • pomoc na ochronę środowiska – przyznawana inwestycjom przyczyniającym się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii lub rekultywacji powierzchni ziemi.

Rodzajem wsparcia stosowanym w wielu programach pomocowych jest pomoc de minimis. Przepisy ustalają wartość pomocy przekazaną w ciągu trzech lat jednemu podmiotowi gospodarczemu na 200 tys. euro, a prowadzącemu działalność w sektorze transportu drogowego – na 100 tys. euro. Wsparcie może przybierać różne formy np. zwolnienia z podatku od nieruchomości, pokrycia części kosztów inwestycji, pożyczek i poręczeń kredytowych dla firm z sektora MSP, finansowania projektów promocji przedsiębiorstw, dotacji na rozwój technologiczny i innowacyjny.

Więcej informacji.

https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/strefa-inwestora/

https://rpo.lubelskie.pl

Jakość i warunki życia w regionie

Województwo lubelskie racjonalnie wykorzystując specyfikę społeczno – gospodarczą, zasoby środowiska, a także wieloośrodkowość sieci ośrodków miejskich rozwija się w sposób zrównoważony. Kreatywność i otwartość mieszkańców, aktywność naukowo – badawcza, tworzenie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych oraz partnerstwo w zarządzaniu kształtuja nowoczesny charakter regionu. Rośnie jego znaczenie jako strategicznego producenta finalnych wyrobów bazujących na surowcach rolniczych, dostarczyciela usług prozdrowotnych czasu wolnego. W efekcie region oferuje atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy i inwestowania w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu.

Gmina Kock

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Kocku powstał Punkt Obsługi Inwestora, który jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować w naszej gminie.

Do jego głównych zadań należy podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą miasta oraz promujących Kock jako atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Punkt przede wszystkim udziela informacji i oferuje pomoc przedsiębiorcom chcącym lokować swoje inwestycje w gminie. Gmina zapewnia szeroki wachlarz możliwości ulokowania kapitału, a także nawiązania współpracy w różnych dziedzinach. Wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Każdy przedsiębiorca otrzyma swojego opiekuna, który będzie pełnił funkcję koordynatora pomiędzy inwestorem, a referatami urzędu. Gmina oferuje również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją oraz obejmuje opieką poinwestycyjną.

Formy wsparcia dla firm:

– wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji;

– pozyskiwanie i szkolenie kadr;

– udzielanie kompleksowej informacji na temat:

 • potencjału gospodarczego miasta,
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oferty inwestycyjnej miasta, dostępności terenów i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz partnerów i pracodawców,
 • zachęt inwestycyjnych i preferencji podatkowych,
 • możliwości inwestycyjnych miasta, w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów.

OSOBY DO KONTAKTU

Tomasz Futera
Burmistrz Miasta Kock
81 85 91 004 lub 005 w. 50
e-mail: [email protected]

Maciej Tracz
Zastępca Burmistrza Miasta Kock
tel. 81 85 91 004 lub 005 w. 32
e-mail: [email protected]

Anna Guz – Śmiecińska
Inspektor ds. mieszkalnictwa i obrotu nieruchomościami Gminy
818591004 lub 005 wewn. 34
e-mail: nieruchomoś[email protected]