Wsparcie dla inwestorów

27 maja 2013

Wsparcie dla inwestorów

Zachęty inwestycyjne

Zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców
Od 30 czerwca 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące systemu udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, które funkcjonowały do tej pory wyłącznie w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.
Uzyskanie tego rodzaju pomocy publicznej jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) i jakościowych, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej. Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji są: koszt nabycia gruntu; nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych np. maszyn; nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.) lub dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.
Zgodnie z nowymi regulacjami na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:
• wszystkie przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy też firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy
z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego czy sektora transportowego;
• wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.
Nowe zasady wsparcia:
– zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony, nie dłuższy niż 15 lat;
– jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu;
– kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw;
– kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników;
– preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych;
– warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich firm;
– jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających strefami;
– szybsze decyzje dotyczące wsparcia.
Co może zyskać firma?
– inwestorzy, którzy zdecydują się na działalność w Kocku mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy – na terenie powiatu lubartowskiego wynoszą one: 50% dla inwestorów dużych (powyżej 250 pracowników), 60% dla średnich (do 250 pracowników)
i 70% dla małych (do 50 pracowników) oraz mikro (do 10 pracowników). Szczegółowe informacje oraz zasady działania dostępne są na stronie internetowej SSE EURO-PARK Mielec;
– możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;
– dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;
– dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;
– możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.
Jak starać się o wsparcie?
Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy zarządzającej daną strefą. Decyzję o wsparciu na terenie powiatu lubartowskiego wydaje zarządzający obszarem, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Należy złożyć tam odpowiedni wniosek, a inwestycja będzie weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu. Decyzja wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony (nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż lat 15 w przypadku, gdy decyzja o wsparciu wydawana jest na inwestycję zlokalizowaną na terenie położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej), której czas obowiązywania zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru. Na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Więcej informacji:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, tel.: (17) 788 72 36,
e-mail: [email protected], https://europark.arp.pl/polska-strefa-inwestycji
lub
https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji#

Granty rządowe
Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
O programie
Stanowi on jeden z instrumentów umożliwiających wsparcie projektów inwestycyjnych w Polsce. Celem głównym programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Cechuje go indywidualne podejście do inwestora. Stanowi on instrument interwencji służący przyciągnięciu inwestorów uznanych za ważnych, przy zastosowaniu zindywidualizowanej obsługi z wykorzystaniem dotacji o wysokości dostosowanej – w określonych ramach – do specyfiki danego przypadku.
Forma wsparcia
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
Beneficjenci
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
• sektor motoryzacyjny,
• sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
• sektor lotniczy,
• sektor biotechnologii,
• sektor rolno-spożywczy,
• sektor nowoczesnych usług,
• działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln zł i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
Tytuły wsparcia
W ramach programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy; kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. Przedstawiciele Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz PAIH udzielają stosownych informacji m.in. na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i formalnych wymogów umożliwiających udzielenie wsparcia w ramach programu.
Więcej informacji
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/program-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2023
https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy#
kontakt dla inwestorów: [email protected].pl, tel. +22 334 98 00

Gmina Kock

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Kocku powstał Punkt Obsługi Inwestora, który jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować w naszej gminie.

Do jego głównych zadań należy podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą miasta oraz promujących Kock jako atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Punkt przede wszystkim udziela informacji
i oferuje pomoc przedsiębiorcom chcącym lokować swoje inwestycje w gminie. Zapewniamy szeroki wachlarz możliwości ulokowania kapitału, a także nawiązania współpracy w różnych dziedzinach.
Gmina Kock wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Każdy przedsiębiorca otrzyma swojego opiekuna, który będzie pełnił funkcję koordynatora pomiędzy inwestorem, a referatami urzędu. Gmina oferuje również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją oraz obejmuje opieką poinwestycyjną.
Formy wsparcia dla firm
– ulgi i preferencje podatkowe – uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 4814), wg której zwolnienie przysługuje przez okres: 1 roku, w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy; 2 lata, w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy; 3 lata, w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy; 4 lata, w przypadku utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
– wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji;
– pozyskiwanie i szkolenie kadr.
Udzielanie kompleksowej informacji na temat:
– potencjału gospodarczego miasta;
– zasad prowadzenia działalności gospodarczej;
– oferty inwestycyjnej miasta, dostępności terenów i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz partnerów i pracodawców;
– zachęt inwestycyjnych i preferencji podatkowych;
– możliwości inwestycyjnych miasta, w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni; biurowych, hal i magazynów.

Osoby do kontaktu
Tomasz Futera                                                                        Maciej Tracz
Burmistrz Miasta Kock                                                         Zastępca Burmistrza Miasta Kock
tel. 81 85 91 004 lub 005 wewn. 32 tel.                             81 85 91 004 lub 005 wewn. 50
e-mail: [email protected]                                                  e-mail: [email protected]

Anna Guz – Śmiecińska
Inspektor ds. mieszkalnictwa i obrotu nieruchomościami Gminy
818591004 lub 005 wewn. 34
e-mail: nieruchomoś[email protected]