Oświata

21 maja 2013

PLACÓWKI  PUBLICZNE

Szkoła Podstawowa im. gen. Fr. Kleeberga w Kocku

RSPO 6345
ul. Przechodnia 11
21-150 Kock

NIP: 714 17 47 561

tel. 081 8591065, fax. 081 8591065, e-mail: e-mail: [email protected]
Dyrektor: Janusz Kucharuk
Wicedyrektor: Arkadiusz Greguła

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie

Szkoła Podstawowa i Przedszkole
RSPO 7866
Poizdów 1A
21-150 Kock
NIP: 714-17-51-775

tel.: 081 8578163, e-mail: [email protected]

Dyrektor: Zbigniew Mitura

Niepubliczne Przedszkole w Kocku

ul. Marcina Stępnia 6
21-150 Kock
Dyrektor: Danuta Rola

Niepubliczne Przedszkole „Martynka”

ul. Ogrodowa 5
21-150 Kock
tel. 697 024 284
e-mail: [email protected]

www.przedszkolemartynka.pl

Dyrektor: Małgorzata Mocarz

Szanowni Państwo,

Przez najbliższe 3 lata Fundacja Orły Sportu będzie odpowiedzialna za realizację największego w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki programu sportu powszechnego – Aktywna Szkoła. Program ten jest przeznaczony m. in. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które poprzez udostępnienie infrastruktury sportowej, w szczególności szkolnej, będą mogły przyczynić się do stworzenia atrakcyjnej oferty dla lokalnej społeczności.

Aktywna Szkoła to realny impuls do zmiany w zakresie dostępności sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykorzystania potencjału istniejącej samorządowej infrastruktury oraz możliwość rozwoju kompetencji wykwalifikowanej kadry sportowej. To także znaczące podwyższenie wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia na Orlikach oraz innych sportowych obiektach samorządowych (w szczególności szkolnych), a także szansa na uzyskanie dofinansowania do 25 tys. złotych na zakup sprzętu sportowego dla szkół.

Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej www.aktywnaszkola.pl

Nabór wniosków trwa do 19.04.2024r. a nasz zespół służy pomocą pod numerem telefonu: +48 537 255 791 oraz e-mailem: [email protected]

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

W wyniku zmian w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od września 2019 r. istotne będzie, aby:
– młodociany pracownik zatrudniony u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM zobowiązany jest do zdawania egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE.
EGZAMIN PRZEPROWADZA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA.
– młodociany pracownik zatrudniony u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM zdaje egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne IZB RZEMIEŚLNICZYCH. EGZAMIN PRZEPROWADZA IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH.

W PRZYPADKU INNYCH KONFIGURACJI NIŻ WW. NASTĄPI ODMOWA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO.
Rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od innych wymagań przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, tj. cechu lub izby rzemieślniczej.

Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kock.
Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 21-150 Kock  lub przesyła pocztą.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – INSTRUKTORZY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSZĄ POSIADAĆ:
1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ.
Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.
Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem.

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYŻSZEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEST ZATEM WSKAZANIE ZAWODU W PROGNOZIE PUBLIKOWANEJ CO ROKU
W MONITORZE POLSKIM.

Forma załatwienia.
Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
Kwota dofinansowania:
– w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
– 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (umowy zawierane po 1 września 2019 r.),
– w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin załatwienia.
Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
2) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 644),
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391),
5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276),
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
7) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Informacja dla pracodawców

 Zał. Nr 2 wniosek młodociani Kock 2023

Zał. nr 3 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Zał. nr 4 – Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Zał. nr 5 – Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Zał. nr 6 – Formularz_informacji__pomoc_de_minimis-1

Zał. nr 7 – Wykluczenia de minimis

Zał. nr 8 – Wykaz zawodów