Do pobrania

7 lipca 2017

POMOC I DODATKI  OPS

Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł za tonę

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Dodatek Osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Klauzula dodatek mieszkaniowy

Podanie o pomoc

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie złożone na wniosek strony

Karta Dużej Rodziny:

Wniosek kdr ważny od 1 stycznia 2018

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Załącznik dot osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek CEIDG-1

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Druk-zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa drzew

GOSPODARKA KOMUNALNA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o umowę na wodę – ścieki 2021

CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklaracja-budynki-niemieszkalne_08.04.2021

Deklaracja-budynki-mieszkalne_08.04.2021

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA I EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI GMINY

Oświadczenie podatnika na poczet jakiego zobowiązania dokonuje wpłaty

Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan niezalegania luba zalegania w płaceniu podatków

Wniosek o przeksięgowanie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatków

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kock plik WORD

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kock plik PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i rewitalizacji – plik WORD

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i rewitalizacji – plik PDF

Dotyczy sprostowania oczywistej omyłki na AWZ

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanej na cele mieszkaniowe, której jesteśmy użytkownikami wieczystymi

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie, że akty własności ziemi stały się prawomocne

Wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy 2024 (pdf)

Wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy 2024 (word)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruch dr.

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji ogrodzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego

Wzór formularza pisma dot aktu planowania przestrzennego (word)

Wzór formularza pisma dot aktu planowania przestrzennego (pdf)

PODATKI

Podatek leśny

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Podatek od nieruchomości

Dane o nieruchomościach

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Podatek rolny

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego

ROLNICTWO

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-1

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek na wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego II

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego III

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego IV

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska dziecka po 13. roku życia

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska osoby dorosłej

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska dziecka do lat 13