„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kock”

29 sierpnia 2017

W ramach operacji zaplanowano zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w ilości 31 szt. na terenie gminy Kock.

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności rolniczej poprzez budowę 31 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kock 

Wartość zadania  –  451 902,00 zł

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW  –  224 572,00 zł

Termin zakończenia projektu: 27.07.2018 r.

Nr umowy o przyznaniu pomocy – 00057-65150-UM0300086/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”