Pogodna jesień. Kluby Seniora w Gminie Kock

23 maja 2022

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kock przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne., działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt „Pogodna jesień. Kluby Seniora w Gminie Kock” realizowany będzie od 26.01.2022r. do 31.08.2023, zaś jego celem jest poprawa dostępność i jakość usług społecznych dla 80 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek 60+ z terenu Gminy Kock poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 3 Klubów seniora do 2023 r.

 

Projekt obejmuje swym zakresem utworzenie i wsparcie działania klubów seniora w Kocku, Górce i Talcznie oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 80 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na podeszły wiek 60+ z terenów Gminy Kock o utrudnionej dostępności usług dla seniorów (tereny wiejskie) w woj. lubelskim.

Główne zakresu wsparcia w klubach to:

  1. Zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja
  2. Działalność prozdrowotna
  3. Poradnictwo prawne i psychologiczne
  4. Udział w kulturze i życiu społecznym

 

wartość projektu

2 410 613,90 zł

dofinansowanie z UE

1 928 491,12 zł

 Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 211/RPU.11.02.00-06-0030/20-00