„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Górka w gminie Kock”

29 sierpnia 2017

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Górka w gminie Kock”

W ramach operacji zaplanowano przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górka, gm. Kock wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę, a następnie wykonanie i uruchomienie systemu odbioru ścieków w m. Górka.

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górka w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości około 8,8 km.
  • Montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków.

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej o długości 8,8 km wraz z przyłączami w m. Górka 

Wartość zadania  – 2 931 348,00 zł

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW  – 1 516 436,00 zł

Termin zakończenia projektu: 31.12.2018 r.

Nr umowy o przyznaniu pomocy – 00058-65150-UM0300085/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”