„Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kock”

30 kwietnia 2019

           

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
„Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kock”
Gmina Kock realizuje operację polegającą na ochronie obszarów cennych przyrodniczo, zwiększeniu potencjału turystycznego i rekreacyjnego, promocji walorów przyrodniczych poprzez modernizację szlaku turystycznego i regulację ruchu turystycznego oraz wydanie folderu promującego obszary cenno przyrodniczo. Planowana operacja to zadanie z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz turystyki i przyczynia się do rozwoju wskazanych branż. Ponadto zakres projektu pozwoli na promocję Lokalnej Grupy Rybackiej oraz realizowanej operacji w ramach LSR. W ramach operacji zaplanowano do realizacji:
– modernizację, remont szlaku turystycznego na odcinku o dł. 2,05 km; w ramach zadania zostaną wykonane roboty przygotowawcze (pomiarowe) oraz podbudowa z kamienia łamanego o 0-32 mm o śr. gr. 15 cm i 0-10 mm o śr. gr. 5 cm, – opracowanie treści folderu wraz z publikacją (celem jest udostępnienie informacji o obszarach cennych przyrodniczo, ich walorach oraz zakazach na terenach chronionych i lokalizacji szlaku; nakład 1 000 egz., dystrybucja bezpłatna prowadzona przez Urząd Miejski); Planowany zakres tematyczny folderu obejmie: osobliwości krajobrazowe i przyrodnicze trasy przyrodniczo-edukacyjnej: rzeźba, doliny Wieprza i starorzecza, stawy, łąki, lasy, wydmy, wąwozy – opis przewodnikowy, bogato ilustrowany fotografiami, informacje praktyczne.
Cel projektu: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo, zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, promocja walorów przyrodniczych gminy Kock poprzez modernizację szlaku turystycznego i regulację ruchu turystycznego oraz wydanie folderu promującego obszary cenne przyrodniczo.
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 249 975,00 zł.
Termin zakończenia projektu: 31.12.2019 r.
Umowa nr 00050-6523.2-SW0310074/18/19 z dn. 25.02.2019 r.