Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock

2 lutego 2018

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Projekt ma na celu wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym oraz patologiami społecznymi poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych w gminie. Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku po szkole podstawowej w Annopolu z przeznaczeniem na lokale socjalne. Projektowana przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny będzie wykonana jako tradycyjna, murowana. Będzie to budynek piętrowy z parterem zagłębionym i poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Strop żelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu blachodachówką. Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Budynek wykorzystywany będzie jako mieszkalny wielorodzinny. Ogrzewanie budynku indywidualne dla każdego lokalu z kominków. W ramach przebudowy i modernizacji budynku powstanie 8 lokali mieszkalnych o pow. od 25 m2 do 46 m2. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu poprzez utwardzenie, budowę altany i placu zabaw, wykonanie budynku gospodarczego, budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Projekt dostosowuje również budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupą docelową są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.02.00-06-0003/16-00 z dnia 29.11.2017 roku.

Całkowita wartość projektu:  1 798 161,03 zł

Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych – 1 528 436,87 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu: 30.12.2018 r.