Budowa dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej

26 maja 2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej nr 103151L o łącznej długości 2,22 km, przebudowa drogi gminnej nr 103150L na długości 0,29 km, budowa parkingu i zatoki autobusowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103151L o łącznej długości 1,34 km. Wobec wystąpienia kolizji sieci gazowej z projektowaną drogą zadanie inwestycyjne obejmuje również przebudowę odcinka sieci gazowej śr. ciśnienia o łącznej dł. 1,2 km.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-032/09-00-0200 z dnia 12 marca 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 2 410 593,13 zł.
Dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowanych – 1 157 949,28 zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu: 31.12.2010 rok.
program regionalny