Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock

27 grudnia 2019

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Projekt obejmuje realizację zobowiązań akcesyjnych gospodarki wodno-ściekowej w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych poprzez likwidację dysproporcji w poziomie zwodociągowania i skanalizowania oraz dążenie do pełnego objęcia gminy infrastrukturą wodno-ściekową. Projekt obejmuje następujące zadania: (1) wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Piłsudskiego, (2) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. M. Stępnia, Przechodniej i Sportowej, (3) wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Berka Joselewicza, (4) budowa sieci wodociągowej w ul. Św. Jana Chrzciciela, (5) modernizacja SUW w Górce, (6) modernizacja SUW w Białobrzegach, (7) modernizacja SUW w Kocku. W odniesieniu do zadań związanych z budową sieci zadanie nie powoduje przyłączenia nowych odbiorców, mieszkańcy są podłączeni do wodociągu – w ramach projektu planuje się budowę sieci i podłączenie ich do nowego wodociągu. W odniesieniu do systemu kanalizacyjnego planuje się budowę odcinka o łącznej długości 236 m w tym odcinek 140 m na terenie aglomeracji Kock (odcinek kwalifikowany), w ramach którego planuje się podłączyć 3 dodatkowe osoby. Z uwagi na uwzględnienie w projekcie również wymiany liczników w gospodarstwach podłączonych do wodociągu (2300 sztuk) oraz wykonanie serwisu internetowego, projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej oraz  kanalizacyjnej. Rezultaty: przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania Ścieków – 3 RLM, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków- 3 RLM, przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2693 os., liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 2693 os., wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 3 RLM.

Cele szczegółowe to poprawa wydajności poboru i uzdatniania wody w ramach istniejących stacji uzdatniania wody, dostosowanie infrastruktury wodociągowej oraz włączenie do systemu kanalizacyjnego terenów nieobjętych zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Poprawa wydajności poboru i uzdatniania wody, polegać będzie na modernizacji trzech stacji uzdatniania wody, w tym modernizacji ujęć wody. Dostosowanie infrastruktury wodociągowej, polegać będzie na rozbudowie sieci (budowa nowych odcinków oraz modernizacja). Włączenie do systemu terenów obecnie niepodłączonych do kanalizacji – realizowane będzie poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej o odcinek który zapewni uzyskanie niemal 100% skanalizowania aglomeracji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.06.04.00-06-0030/18-00 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Całkowita wartość projektu:  5 145 673, 83 zł

Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych – 3 083 452, 55 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu:  30.11.2021 r.