Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego

5 września 2018

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej czterech budynków wielorodzinnych w Kocku, zlokalizowanych przy ul.1 Maja 17, Berka Joselewicza 24, Wojska Polskiego 5, Jana Pawła II 17/19 o łącznej powierzchni użytkowej 3 692,20 m2, łączna liczba lokali mieszkalnych w budynkach wynosi 65 (dodatkowo 2 lokale użytkowe). Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie następujących prac: ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien w częściach wspólnych i drzwi zewnętrznych, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznych w dwóch obiektach (moc:2 x 3,12 kW, roczna produkcja energii: 2 x 2,68 kWh/rok) produkującej około

90% energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków . Osiągnięcie celu głównego projektu mierzone będzie m.in. redukcją zapotrzebowania na energię (61,66%), ograniczeniem zapotrzebowania na energię cieplną (2 725,38 GJ), czy spadkiem emisji gazów cieplarnianych (148,71 t.rów. CO2/rok). Realizacja celów projektu wpłynie także na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców budynków (195 osób). Interesariusze główni to: Gmina Kock (lider) oraz trzy Wspólnoty Mieszkaniowe (partnerzy), którzy są inwestorami projektu.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.05.03.00-06-0023/17-00 z dnia 20.08.2018 roku.

Całkowita wartość projektu:  1 284 507,56 zł

Dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa – 931 477,95 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu: 30.11.2019 r.