EFS

26 maja 2013

 

EFS

I. Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

Projekt systemowy pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kock”

W ramach projektu wykonano następujące szkolenia:
1/Opiekunka osób starszych – 2 os.
2/Metody aktywnego poszukiwania pracy – 9 os.
3/Trening umiejętności i kompetencji społecznych/ warsztaty psychologiczne / – 9 os.
4/Kucharz małej gastronomii – 4 os.
5/ Florystyka /bukieciarstwo / – 3 osoby
W ramach projektu zakupiono wyposażenie OPS: Szafę aktową, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne/drukarka, kopiarka, telefax, skaner, szafkę pod urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, bindownicę, biurko pod komputer, fotel obrotowy oraz regał biurowy.

Koszt ogólny projektu w 2008 r. to kwota 79 873,19 z
W tym dofinansowanie z EFS – 71 486,45 zł

Okres realizacji
2008-2013

II. Gmina Kock realizuje projekt pn. „My też chcemy mieć swoją szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.1.2.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego uczennic i uczniów Gimnazjum w Poizdowie oraz Gimnazjum w Kocku poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie ICT i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Szczegółowe cele projektu:
-rozwój kompetencji informatycznych
-rozwój wiedzy wymaganej na egzaminie gimnazjalnym
-wzrost wiedzy w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej
-wzmocnienie poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości

Wartość projektu wynosi 323 00,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 274 550,00 zł
Okres realizacji projektu: 01 sierpnia 2010r. – 31 lipca 2011r.

Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EFS - zdj EFS - zdj2 EFS - zdj 3 EFS - zdj4