Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Kock

23 czerwca 2020

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Kock

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tj. słońca oraz biomasy w gminie Kock. Grupą docelową są mieszkańcy gospodarstw domowych w których montowane będą urządzenia – 1084 osób. Wnioskowany projekt obejmuje montaż urządzeń produkujących energię elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w Gminie Kock. W szczególności projekt obejmuje zakup i montaż 84 szt. instalacji fotowoltaicznych (o mocy 2,48 kW- 28 szt., 3,1 kW- 56 szt.), 2 szt. pieców na biomasę (o mocy 20 kW) oraz 185 szt. instalacji solarnych (o mocy 3,4 kW – 173 szt. i o mocy 5,1 kW – 12 szt.). Instalacje montowane będą na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie. Część instalacji znajdować się będzie na obszarze objętym ochroną LWKZ. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wyniesie 0,9324 MW (0,6894 MW- łączna moc instalacji do produkcji energii cieplnej, 0,2430 MW – łączna moc urządzeń do prod. en. elektrycznej). Planowane do zakupu instalacje wyprodukują rocznie 303,04 MWh energii cieplnej oraz 245,56 MWh energii elektrycznej (odbiorcy indywidualni – na potrzeby bytowe mieszkańców). Zastąpienie energii ze źródeł kopalnych energią z OZE spowoduje iż ograniczona zostanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (redukcja emisji wyniesie 269,07 t.równo.CO2). Wykonanie projektu spowoduje obniżenie produkcji energii cieplnej do ogrzewania i przygotowania c.w.u z dotychczasowych źródeł, którymi w większości są indywidualne kotłownie opalane węglem, miałem czy drewnem. Ponadto z uwagi na montaż instalacji fotowoltaicznych ograniczona zostanie produkcja energii elektrycznej z surowców kopalnych w skali kraju, wpływając zarówno na ograniczenie zużycia surowców kopalnych w skali globalnej, jak na dywersyfikację wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki powyższym inwestycja wpływa na realizację celów tzw. pakietu energetyczno – klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020, a także zgodna jest z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0139/19-00 z dnia 11 maja 2020 roku.

Całkowita wartość projektu:  3 002 882,76 zł

Dofinansowanie – 1 553 131,04 zł

Termin zakończenia rzeczowego projektu:  30.11.2021 r.