„Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250”

18 kwietnia 2017

W ramach operacji będącej przedmiotem wniosku zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn o długości ok. 1,5 km, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1221L.
Zakres robót planowany do wykonania w ramach zadania na wszystkich odcinkach dróg obejmuje:
– roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
– mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 7 cm
– wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego
– wykonanie przepustów, formowanie i plantowanie rowów
– wykonanie zjazdów z kamienia łamanego

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności rolniczej oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców do obiektu użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Talczynie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103139L łączącej miejscowość z drogą powiatową nr 1221L

Wartość zadania – 740 396,22 zł

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW – 344 278 zł

Termin zakończenia projektu: 30.06.2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

logo_flaga                                                      prow-2014-2020-logo-kolor_0