„Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie”

18 kwietnia 2017

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku Zespołu Szkół w Poizdowie na potrzeby prowadzenia Przedszkola Publicznego. Planowane jest utworzenie dwóch oddziałów, na funkcjonowanie których zostanie zaadaptowana istniejąca sala oddziału przedszkolnego (obecnie 5-6 latków) oraz pomieszczenia byłego mieszkania służbowego. Planowane roboty budowlane do wykonania:

– roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz ogólnobudowlane (m.in.: zamurowanie i wybicie otworów drzwiowych, montaż drzwi przeciwpożarowych, postawienie nowych ścian działowych, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg);

– przebudowa węzła sanitarnego z przystosowaniem pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych

– wszelkie roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń do wymagań ppoż.

– wymiana instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne,

– wymiana istniejącej instalacji c.o.

– montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku na potrzeby przedszkola

– uzupełnienie istniejącego oraz zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia,

– przebudowa wejść zewnętrznych i wykonanie podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie roboty zostaną wykonane w istniejącym budynku. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, zaś planowane roboty będą dotyczyły części pomieszczeń znajdujących się  na parterze.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.05.00-06-0015/15-00 z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

Całkowita wartość projektu:  261 313,50 zł.

Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych – 222 116,47 zł.

Termin zakończenia rzeczowego projektu:  31.08.2017 r.