Rozbudowa zaplecza technicznego OSP w Kocku

17 maja 2021

                                                    

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
„Rozbudowa zaplecza technicznego OSP w Kocku”
Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku realizuje operację polegającą na rozbudowie niezbędnego zaplecza technicznego pozwalającego na skuteczne reagowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom klęsk żywiołowych oraz szkodom powstałym w wyniku działalności zwierząt chronionych. Rozbudowa zaplecza technicznego przez OSP w Kocku pozwoli na realizację zamierzonego celu operacji poprzez:
– przeciwdziałanie i niedopuszczanie do zmian w stosunkach wodnych panujących na obszarze i terenach gminy dzięki utrzymaniu we właściwym stanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury melioracyjnej,
– zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez podjęcie działań zmierzających do właściwego utrzymania terenów w miejscach najbardziej narażonych na podtopienia, m.in. usuwanie tam i przeszkód tworzonych przez chronione gatunki zwierząt,
– wszelkie działania naprawcze mające na celu niwelowanie skutków klęsk żywiołowych oraz zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej,
– przywracanie produkcji rybackiej poprzez regulację przepływu wody m.in. poprzez udrażnianie i utrzymywanie we właściwym stanie np. kanałów doprowadzających wodę do zbiorników wodnych, w których ze względu na słaby przepływ następuje proces dystrofizacji i eutrofizacji,
– umożliwienie zwiększenia produkcji rybackiej dzięki lepszemu przepływowi wody przez zbiorniki oraz naturalne jej natlenienie,
– realizację programu małej retencji w oparciu o środki z funduszu sołeckiego.

Cel projektu: Zabezpieczenie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej na terenie Gminy Kock poprzez rozbudowę niezbędnego zaplecza technicznego pozwalającego na skuteczne reagowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom klęsk żywiołowych oraz szkodom powstałym w wyniku działalności zwierząt chronionych
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 300 000,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.09.2021 r.
Umowa nr 00098-6523.2-SW0310143/20/21 z dn. 17.05.2021 r.