„Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kock”

30 kwietnia 2019

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
„Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kock”.
Gmina Kock realizuje operację polegającą na szerszym udostępnieniu infrastruktury turystycznej w gminie poprzez oznaczenie szlaków turystycznych oraz doposażenie działającego Muzeum Historii Kocka.
W ramach operacji zaplanowano do realizacji:
– wykonanie makiety interaktywnej pradoliny Wieprza i Tyśmienicy (dzięki tej instalacji zwiedzający będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat występujących na terenach doliny gatunków zwierząt i roślin, w szczególności ryb oraz rozmiarów ich hodowli)
– wykonanie stanowiska strzelniczego (celem instalacji jest zasymulowanie procesu strzelania do nadjeżdżających czołgów lub innych pojazdów pancernych)
– umieszczenie tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych oraz miejscach związanych z historią Kocka i tradycjami rybackimi na terenie gminy (zostaną umieszczone tablice informacyjne w ilości 20 szt., które będą informować o miejscach związanych z historią i kulturą gminy, historią i tradycjami w hodowli ryb na terenie gminy)
– opracowanie treści przewodnika wraz z publikacją (celem jest udostępnienie turystom lokalizacji szlaków oraz miejsc cennych kulturowo, nakład 1 000 egz. cena jednostkowa 74,10 zł, dystrybucja bezpłatna prowadzona przez Urząd Miejski)
– wyklejenie map szlaków na budynku wiaty przystankowej (wiata przystankowa zlokalizowana jest w centrum Kocka na placu rynkowym – dz. nr 982/4, taka mapa pozwoliłaby na szybkie zaplanowanie trasy zwiedzania).
Podjęte działania umożliwią poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGR, która pozwoli na udostępnienie miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie.
Cel projektu: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, promocja walorów przyrodniczych gminy Kock poprzez doposażenie Muzeum Historii Kocka, oznakowanie szlaków turystycznych oraz wydanie przewodnika.
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 185 000,00 zł
Termin zakończenia projektu: 31.07.2019 r.
Umowa nr 00009-6523.2-SW0310042/17/18 z dn. 03.04.2018 r.